Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Vijesti / Događanja / NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2018.

Događanja

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2018.

I.           PREDMET NATJEČAJA

INA – Industrija nafte, d.d. provodi „Zeleni pojas“ – program koji se bavi pitanjima zašite okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput uređenja zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji,  te drugih aktivnosti u području zašite okoliša i prirode.

Program je namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim obrazovnim ustanovama (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj.

II.          POSTUPAK PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca kojem podnositelji zahtjeva mogu pristupiti na korporativnoj web stranici tvrtke INA – Industrija nafte, d.d www.ina.hr/zelenipojas od 23.4.2018. u 00 sati do 27.5.2018. do 23:59 sati. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje. 

Ukoliko ćete imati poteškoće prilikom ispunjavanja online prijave, molimo Vas da nas kontaktirate na zeleni.pojas@ina.hr .

Prilikom ispunjavanja online obrasca sva polja označena zvjezdicom (*) obvezna su za prelazak na sljedeći korak, a na posebno označenim mjestima bit će potrebno i priložiti dokumentaciju u elektroničkom obliku.

 Nakon što sva obvezna polja u online obrascu budu ispunjena, potrebno je odabrati opciju POŠALJI. Ako je prijava bila uspješna, na e-mail adresu koju ste unijeli na početku prijave dobit ćete automatsku poruku. U slučaju da nakon završene prijave niste dobili automatsku poruku, vaša prijava nije pohranjena te je potrebno ponoviti postupak. 

Obvezni elementi prijave:

-           Ispunjen online OBRAZAC PRIJAVE koji se nalazi na Ininoj web stranici www.ina.hr/zelenipojas  -           U sklopu gore spomenutog obrasca, bit će potrebno priložiti SLJEDEĆE DOKUMENTE*: 

               -      Prilog 1 - Preslika financijskog izvješća o poslovanju organizacije u 2017. godini

?          Ukoliko je organizacija registrirana u 2018. godine ili organizacija ne posjeduje financijsko izvješće za 2017., prijava na natječaj Zeleni pojas 2018. nije moguća ?            Molimo scanirati Financijsko izvješće i priložiti ga online formi  

              -     Prilog 2 – Potvrda porezne uprave o stanju duga

 • Potvrda porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (ne stariju od 90 dana od dana raspisivanja natječaja)
 • Molimo scanirati Potvrdu i priložiti je online formi 

                                        -     Prilog 3 - Proračun projekta

?    Potrebno je popuniti Inin obrazac koji je u online formi, scanirati ga i priložiti u online formu na mjestu predviđenom za proračun projekta 

- Prilog 3A – Stručni životopis voditelja projekta

?    Potrebno je popuniti Inin obrazac koji je u online formi, scanirati ga i priložiti u online formu na mjestu predviđenom za  stručni životopis voditelja  

                                        -     Prilog 3B – Potvrda partnerske organizacije

o    Samo ukoliko postoji Partnerska organizacija na projektu, potrebno je priložiti „Potvrdu partnerske organizacija o sudjelovanju na projektu“ dokument treba biti potpisan i petačom ovjerenom od partnerske organizacije

                                        -     Prilog 4 – Izjava o točnosti podataka  

? Potrebno je popuniti Inin obrazac, isprintati ga, vlastoručni potpis odgovorne osobe i uz pečat organizacije; scanirati popunjeni obrazac i priložiti ga u online formu na mjestu predviđenom za Izjavu

 

*Dozvoljeni formati za svu dodatnu dokumentaciju koju je potrebno priložiti u online formu: PDF/DOCX/DOC/JPG/JPEG/PNG u formatu ne većem od 5 MB-a.

 

NAPOMENA: u slučaju odabira projekta, Organizator natječaja može zatražiti dostavljanje uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana) odgovorne osobe organizacije koja ima ovlast potpisa ugovora o dodjeli financijskih sredstava. Uvjerenje će biti potrebno dostaviti 14 dana od objave rezultata.

 

 

III.         KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 

 

Jedna organizacija može prijaviti najviše tri (3) projekta. 

 

Pravo na razmatranje ne ostvaruju organizacije/projekti:

 • Ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani kao zasebne pravne osobe prema Zakonu o udrugama i upisani u registar udruga Republike Hrvatske
 • Organizacija čiji je jedan od osnivača politička stranka
 • Projekti čije je financiranje predviđeno državnim proračunom za tekuću godinu i po posebnim propisima izuzev parkova prirode
 • Projekti usmjereni isključivo na zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja organizacije/ (npr. kupnja opreme, pokrivanje troškova redovnog poslovanja);
 • Projekti čija je jedina svrha korist članicama/članovima organizacije, odnosno ustanove
 • Udruge i organizacije koje su osnovane i djeluju manje od 1 godine od objave ovog natječaja  

   

IV.         CILJEVI PROGRAMA

 • Širenje svijesti o važnosti zaštite okoliša i prirode u suradnji s organizacijama civilnog društva i lokalnim zajednicama 
 • Potaknuti angažman građana u aktivnostima zaštite okoliša i prirode
 • Ojačati svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode
 • Stvoriti blisku dugoročnu suradnju s lokalnim zajednicama i organizacijama
 • Vidljivija i efikasnija dugoročna podrška projektima zaštite okoliša i prirode

   

V.          PODRUČJA AKTIVNOSTI PROJEKATA

 • Stvaranje ili sanacija zelenih površina sadnjom nove vegetacije i obnova postojeće 
 • Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale
 • Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih (stalci za bicikle, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici  za  odvojeni otpad)
 • Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša i prirode namijenjene lokalnim zajednicama -       Izložbe o zaštiti okoliša
 • Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

   

  Materijali za koje se mogu tražiti sredstva:

 • Izvorna stabla i druge biljke
 • Materijali potrebni za obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša i prirode
 • Boje (na elementima u javnim parkovima)
 • Pribor za čišćenje (grablje, motike, vreće za prikupljanje otpada) 
 • Spremnici za prikupljanje otpada (kante za otpad / kontejneri za selektivno prikupljanje)
 • Namještaj za javne parkove (klupe, stolovi..) 

   

  Ne mogu se tražiti sredstva za režijske i putne troškove te honorare voditelja i suradnika na projektu.

   

VI.         UVJETI ZA PRUŽANJE PODRŠKE

 • Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt (materijali doprinos može biti iskazan kroz honorare voditelja i suradnika na projektu, korištenje opreme i sl.)
 • Ukoliko za prijavljeni projekt udruga dobiva sredstva iz drugih izvora, obvezno mora navesti izvore i primljene iznose. 
 • Projekti koje organizacija prijavljuje sukladni su ciljevima i zadaćama iz područja zaštite okoliša i prirode, a koji su utvrđeni statutom organizacije
 • INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek po potpisu sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 1. i 30.9.2018. godine;  projekt mora biti završen do 30.6.2019.
 • Područje projekta mora biti otvoreno za javnost 
 • Javnost, odnosno članovi lokalne zajednice moraju biti uključeni u projekt
 • INA – Industrija nafte, d.d. nije odgovorna za moguće štete uzrokovane kandidatima/organizacijama i/ili trećim osobama tijekom provedbe projekata koje financira putem ovog Natječaja.  

   

  Maksimalni mogući iznos po projektu iznosi 30.000 kuna.

VII.       OSNOVNI KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA - Pripremljenost i kvaliteta projekta 

 • Stupanj povoljnog utjecaja na okoliš 
 • Jasno definirana područja kojima bi se dala podrška poput parkova, igrališta, škola, vrtova, močvarnih područja, turističkih staza, vidikovaca, „zelenih odmorišta“ sa jasno određenim potrebnim aktivnostima kao što su izrada i obnova elemenata na odabranim područjima. 
 • Financijska sposobnost korisnika sredstava 
 • Ukoliko u sklopu realizacije projekta postoji potreba za volonterskim radom, potrebno uključiti prijedlog organizacije jedne volonterske akcije u suradnji s INA klubom volontera  - Jasno definiran način promocije projekta i suradnje s organizatorom natječaja

   

VIII.       SELEKCIJA PROJEKATA

Za procjenu zahtjeva formirat će se stručno Povjerenstvo za provođenje Natječaja u koje će biti imenovane stručne osobe iz područja zaštite okoliša i prirode i održivog razvoja, predstavnika akademske zajednice te predstavnika Ininog Sektora održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša.

Nakon procjene zahtjeva i pozitivne recenzije stručne komisije, jednom od projekata bit će dodijeljena sredstva temeljem glasova Facebook fanova službene INA Facebook stranice. 

Odluku o dodjeli sredstava donijet će Povjerenstvo za provođenje Natječaja u roku do 45 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda o čemu će podnositelji ponuda biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja odluke. Organizacije čiji projekti nisu izabrani biti će obaviješteni pisanim putem (e-mail poruka na kontakt adresu iz online obrasca).

IX.         REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PONUDA

INA – Industrija nafte, d.d. će temeljem odluke Povjerenstva za provođenje Natječaja

pozvati odabrane organizacije na zaključenje pisanog Sponzorskog ugovora u području zaštite okoliša i prirode i to najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva. Predmetnim ugovorom ugovorne strane osobito će regulirati sljedeće: 

 • Iznos odobrenih sredstava
 • Uvjete i način korištenja dodijeljenih sredstava
 • Vremenski rok za realizaciju projekta
 • Način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava
 • Ostala međusobna prava i obveze (kao npr. da korisnik neće sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, neće davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za vrijeme trajanja ugovora, i sl.).

   

  Korisnici sredstava dužni su u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti o odluci o odabiru korisnika sredstava dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za izradu ugovora o sponzorstvu kao i detaljan plan izvedbe projekta koji uključuje: 

 • glavne aktivnosti koje ćete provoditi i vremensko razdoblje provedbe (između 1.9.2018. i 30.6.2019.)
 • Ukoliko u sklopu realizacije projekta postoji potreba za volonterskim radom, organizaciju jednodnevne volonterske akcije INA Kluba volontera (volonteri dolaze u Ininoj organizaciji, potrebno im je osigurati samo sredstva za rad) 
 • te promociju zajedničke suradnje na projektu (uključena promocija na službenim web stranicama organizacije, službenim stranicama organizacije na društvenim mrežama te u lokalnim medijima – tiskani mediji, radio, internet portali i sl.).

   

  Isplata sredstava bit će definirana sponzorskim ugovorom kako slijedi u nastavku:

 • prva rata 30 dana nakon izvršenja usluge promocije projekta na internetu i društvenim mrežama: o nakon objave vijesti o suradnji s logotipom Ine i Zelenog pojasa, korisnik sredstava će trebati izraditi PRVI Zapisnik kojem će u prilogu biti dokazni materijal da je objavljena vijest o suradnji

  • nakon ovjere tog Zapisnika s Inine strane, korisnik sredstva će trebati izdati PRVI Račun 
  • INA vrši isplatu prve rate 30 dana od datuma izdavanja PRVOG Računa  - druga rata 30 dana nakon realizacije projekta: o nakon što će sve aktivnosti na projektu biti izvršene, korisnik sredstava će trebati izraditi DRUGI Zapisnik kojem će u prilogu biti dokazni materijal da je projekt realiziran (fotografije s terena, kopije vijesti na web stranici i društvenim mrežama, press clipping i sl.)
  • nakon ovjere tog DRUGOG Zapisnika s Inine strane, korisnik sredstva će trebati izdati DRUGI Račun  o INA vrši isplatu druge rate 30 dana od datuma izdavanja DRUGOG Računa 

   NAPOMENA: nije moguća prijevremena uplata sredstava za sufinanciranje te će se prilikom isplate sredstava za sufinanciranje isključivo provoditi ranije propisana procedura.

    

X.          INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj ponude daje odobrenje tvrtki INA – Industrija nafte, d.d da osnovne podatke o korisniku  i projektu (naziv organizacije i naziv projekta) u slučaju odabira projekta na Natječaju objavi na Ininoj web stranici i društvenim medijima te u priopćenju za medije i u drugim izvještajima.

 

INA - Industrija nafte, d.d. kao voditelj obrade osobnih podataka štiti privatnost fizičkih osoba te obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni radi sudjelovanja kandidata u natječaju Zeleni pojas, razmatranje prijava i provedbu natječaja.

 

Također, koristimo osobne podatke u svrhu evaluacije pristiglih zahtjeva te u slučaju odabira projekta, kontaktiranja tijekom trajanja projekta, odgovaranja na vaše upite i komentare,  informiranja da je novi Inin donacijski/sponzorski program u tijeku i da se vaša organizacija može prijaviti na isti te u cilju daljnjeg unapređenja projekta Zeleni pojas.

 

Po gore navedenoj pravnoj osnovi i u skladu s naznačenom svrhom/svrhama, INA prikuplja

i obrađuje sljedeće osobne podatke: ime i prezime te podatke potrebne za kontakt, poput broja fiksnog ili mobilnog telefona te e-mail adrese. Samo voditelji odabranih projekata morat će dostaviti i Uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, koje sadrži zakonom propisane osobne podatke.

 

Osobne podatke INA obrađuje pošteno, zakonito i transparentno te brine o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti. 

INA ne odgovara za točnost, istinitost, ažurnost i potpunost osobnih podataka koji su nakon prikupljanja promijenjeni ako nam promjenu tih podataka niste promptno prijavili.

U slučaju uskrate davanja traženih podataka INA neće biti u mogućnosti razmotriti prijavu kandidata na natječaj Zeleni pojas.

Sve ostale informacije na temu zaštite osobnih podataka nalaze se u dokumentu pod nazivom „Informacija o zaštiti osobnih podataka“ na korporativnoj web stranici tvrtke INA – Industrija nafte, d.d www.ina.hr/zelenipojas i svi su ga prijavitelji na Zeleni pojas natječaj dužni pročitati.

 

XI.         OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +385 (91) 497 1747; +385 (91) 497 0946  (radnim danom od 10 do 12 sati) ili e-poštom na zeleni.pojas@ina.hr .

 

Ostale vijesti

Srijeda, 16.05.2018

Pojašnjenje postupka za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika i ostale opreme za učenike

Pojašnjenje postupka za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika i ostale opreme za učenike

Srijeda, 09.05.2018

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2018.

INA – Industrija nafte, d.d. provodi „Zeleni pojas“ – program koji se bavi pitanjima zašite okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput uređenja zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji,  te drugih aktivnosti u području zašite okoliša i prirode

Petak, 27.04.2018

Orijentirajmo se s izviđačima

Orijentirajmo se s izviđačima

Petak, 30.03.2018

Produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme uskrsnih blagdana

Produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme uskrsnih blagdana

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija