Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju stana u Vinkovcima

Službene obavijesti

Poziv za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju stana u Vinkovcima

GRADONAČELNIK

KLASA: 371-01/17-01/05

URBROJ: 2188/01-02-17-2

Vinkovci, 28. veljače 2017. god.

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,  79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 7. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca  (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09) i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 371-01/17-01/05,  URBROJ: 2188/01-02-17-1, od 28. veljače 2017. godine objavljuje

 

P O Z I V

za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju

stana u Vinkovcima

 

 

1. Grad Vinkovci kupuje odmah useljiv stan u Vinkovcima, zbog stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih obitelji.

 

Stan treba ispunjavati slijedeće uvjete:

-          da se nalazi u Vinkovcima,

-          da je odmah useljiv,

-          da je izgrađen u skladu s važećim propisima i da se nalazi u

stambenoj zgradi koja ima uporabnu dozvolu,

-          da je vlasništvo stana u zemljišnoj knjizi uknjiženo za korist ponuditelja,

-          da nije opterećen stvarnim pravima u korist trećih osoba, uknjiženim

      ili neuknjiženim u zemljišne knjige ili druge javne evidencije,

-          da ima važeći energetski certifikat.

 

            Zainteresirani ponuditelji mogu biti fizičke ili pravne osobe, koji su vlasnici stana u trenutku podnošenja ponude.

 

2.  Pisana ponuda treba sadržavati:

-          ime, prezime i adresu ponuditelja (za fizičke osobe) ili

      naziv tvrtke i sjedište (za pravne osobe),

-          cijenu stana,

-          uvjete isplate kupoprodajne cijene,

-          zemljišnoknjižni izvadak kao dokaz vlasništva stana,

-          osnovne podatke o stanu (adresa i broj stana, godina izgrađenosti, površina i broj prostorija, katnost, način grijanja i dr.),

-          dokaz o registraciji tvrtke, ukoliko je ponuditelj pravna osoba.

3. Pisane ponude treba dostaviti zaključno s 03. travnja 2017. god., s naznakom „Ponuda na Poziv za kupnju stana - ne otvaraj“, na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Vinkovci, Ulica bana  J. Jelačića 1.

 

4. Ukoliko se prije zaključivanja kupoprodajnog ugovora utvrdi da je stan opterećen uknjiženim ili neuknjiženim stvarnim pravima, s odabranim ponuditeljem  Grad Vinkovci neće zaključiti ugovor.

Grad Vinkovci zadržava pravo da ne izabere niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ponuditeljima ne pripada pravo potraživanja od Grada naknade bilo koje vrste.

 

 

                                   

GRADONAČELNIK

Mladen Karlić, dr. med.

Ostale vijesti

Petak, 28.07.2017

Natječaj za podnošenje zahtjeva u svrhu utvrđivanja liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam

Natječaj za podnošenje zahtjeva u svrhu utvrđivanja liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam

Ponedeljak, 24.07.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

Javni poziv za uvid u spis predmeta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

Petak, 21.07.2017

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila usmenom javnom prodajom, iskličajem (javnom dražbom)

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila usmenom javnom prodajom, iskličajem (javnom dražbom)

Četvrtak, 20.07.2017

Podatci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Podatci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija