Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Natječaj za prijam referenta – komunalnog redara

Službene obavijesti

Natječaj za prijam referenta – komunalnog redara

Podatci vezani uz Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica) u Gradu Vinkovcima – Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada.

 

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 35. od 12. travnja 2017.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 20. 04. 2017. godine.

 

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

       

-           nadzire provedbu Odluke o komunalnom redu i drugih odluka u kojima je propisana nadležnost komunalnog redara,

-          Vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u provedbi komunalnog reda sukladno zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima,

-          Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i nadređenih službenika

 

 

OSNOVNA NETTO PLAĆA: 3.300,47 kn.

 

 STRUČNI UVJETI:

     

  -   srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili tehničke struke

           -   najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

           -   položen državni stručni ispit

 

           Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam  u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 89/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu Zakon), punoljetnost,  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima te hrvatsko državljanstvo.

           U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka  16. Zakona.

           Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i na prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuje to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdano u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i sl.)

 

           Kandidati su uz prijavu obvezni priložiti:

-          životopis,

-          dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),

-          presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit),

-          dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima  u trajanju od najmanje jedne godine. (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b).

a)      elektronički zapis (ako je osiguranik podnio zahtjev  preko korisničkih stranica

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima o evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdaje se na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja.

b)      potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i

vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove.

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca),

vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi ( izjavu nije potrebno ovjeriti).

 

           

           Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

           

            Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu  ili ne ispunjava formalne uvjete oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

             O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PREDHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA OBUHVAĆA:

-          pismenu provjera znanja

-          intervju

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog

testiranja i intervijua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu  na oglas.

Pethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata – PISANO TESTIRANJE održat će se dana 25. travnja u 13,30 sati u prostorijama Gradske uprave, Bana J. Jelačića 1, a lista kandidata koji ispunjavaju  formalne uvjete iz natječaja i koji se trebaju odazvati  testiranju bit će objavljena na internetskoj stranici ili će isti biti osobno pozvani na testiranje.

Intervju se obavlja samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja.

.

PODRUČJE TESTIRANJA:

-          komunalno gospodarstvo, opća uprava

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI  ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

-          Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

-          Odluka o komunalnom redu Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ grada Vinkovaca broj 10/09- dostupno na internetskim stranicama Grada)

-          Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11).

-          Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)

 

 

 

 

      GRAD VINKOVCI                                                            v.d. pročelnika Upravnog odjela

Upravni odjel komunalnog gospodarstva                                    komunalnog gospodarstva i

i uređenja grada                                                                           uređenja grada

Klasa: 112-02/17-01/03                                                                

Urbroj: 2188/01-08-17-3                                                          Ivan Turda, dipl.ing.                                   

Vinkovci, 14. travnja 2017.                                                  

Ostale vijesti

Petak, 25.05.2018

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene -  gradska knjižnica i čitaonica s pratećim sadržaj

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene -  gradska knjižnica i čitaonica s pratećim sadržajima

Petak, 18.05.2018

Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica

Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica

Petak, 11.05.2018

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Četvrtak, 10.05.2018

Javni poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018

Javni poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija