Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Natječaj za prijam referenta – komunalnog redara

Službene obavijesti

Natječaj za prijam referenta – komunalnog redara

Podatci vezani uz Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica) u Gradu Vinkovcima – Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada.

 

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 35. od 12. travnja 2017.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 20. 04. 2017. godine.

 

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

       

-           nadzire provedbu Odluke o komunalnom redu i drugih odluka u kojima je propisana nadležnost komunalnog redara,

-          Vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u provedbi komunalnog reda sukladno zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima,

-          Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i nadređenih službenika

 

 

OSNOVNA NETTO PLAĆA: 3.300,47 kn.

 

 STRUČNI UVJETI:

     

  -   srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili tehničke struke

           -   najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

           -   položen državni stručni ispit

 

           Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam  u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 89/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu Zakon), punoljetnost,  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima te hrvatsko državljanstvo.

           U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka  16. Zakona.

           Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i na prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuje to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdano u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i sl.)

 

           Kandidati su uz prijavu obvezni priložiti:

-          životopis,

-          dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),

-          presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit),

-          dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima  u trajanju od najmanje jedne godine. (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b).

a)      elektronički zapis (ako je osiguranik podnio zahtjev  preko korisničkih stranica

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima o evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdaje se na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja.

b)      potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i

vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove.

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca),

vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi ( izjavu nije potrebno ovjeriti).

 

           

           Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

           

            Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu  ili ne ispunjava formalne uvjete oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

             O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PREDHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA OBUHVAĆA:

-          pismenu provjera znanja

-          intervju

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog

testiranja i intervijua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu  na oglas.

Pethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata – PISANO TESTIRANJE održat će se dana 25. travnja u 13,30 sati u prostorijama Gradske uprave, Bana J. Jelačića 1, a lista kandidata koji ispunjavaju  formalne uvjete iz natječaja i koji se trebaju odazvati  testiranju bit će objavljena na internetskoj stranici ili će isti biti osobno pozvani na testiranje.

Intervju se obavlja samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja.

.

PODRUČJE TESTIRANJA:

-          komunalno gospodarstvo, opća uprava

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI  ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

-          Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

-          Odluka o komunalnom redu Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ grada Vinkovaca broj 10/09- dostupno na internetskim stranicama Grada)

-          Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11).

-          Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)

 

 

 

 

      GRAD VINKOVCI                                                            v.d. pročelnika Upravnog odjela

Upravni odjel komunalnog gospodarstva                                    komunalnog gospodarstva i

i uređenja grada                                                                           uređenja grada

Klasa: 112-02/17-01/03                                                                

Urbroj: 2188/01-08-17-3                                                          Ivan Turda, dipl.ing.                                   

Vinkovci, 14. travnja 2017.                                                  

Ostale vijesti

Srijeda, 13.09.2017

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane naknade

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane naknade

Srijeda, 13.09.2017

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola  u školskoj godini 2017./2018.

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola  u školskoj godini 2017./2018.

Četvrtak, 07.09.2017

Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. rujna (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. rujna (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Ponedeljak, 04.09.2017

Obrazac izvješća za sredstva korištena u 2017. godini za korisnike sredstava koji su dobili sredstva javnim pozivom Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu  za 2017. godinu

Obrazac izvješća za sredstva korištena u 2017. godini za korisnike sredstava koji su dobili sredstva javnim pozivom Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu  za 2017. godinu

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija