Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. srpnja (srijeda) 2017. god u 10.00 sati

Službene obavijesti

Poziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. srpnja (srijeda) 2017. god u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-17-1

Vinkovci, 04. srpnja 2017. godine

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  2.  sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

12. srpnja (srijeda) 2017. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

1.                  Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2016. godinu.

IZVJESTITELJICA:        Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za

proračun i financije

2.                  Prijedlog Odluke o suglasnosti i davanju jamstva tvrtki GTG Vinkovci d.o.o.

IZVJESTITELJICA:        Sanja Lozić, dipl. oec.

3.                  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Vinkovce i Plan zaštite od požara.

IZVJESTITELJ: Ante Jelić, ing. ZOP-a

4.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJ:   Ante Jelić, ing. ZOP-a, zapovjednik

5.                  Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:   Ivan Turda, dipl. ing., predsjednik Povjerenstva

6.                  Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Glazbene škole Josipa Runjanina.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., v.d. pročelnice Upravnog odjela

društvenih djelatnosti

7.                  Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu u okviru Plana gospodarenja otpadom u gradu Vinkovcima za razdoblje 2009. do 2017. godine.

IZVJESTITELJ:   Mario Naglić, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

8.                  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:   Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za

normativnu djelatnost i opće poslove

9.                  Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:   Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

10.              Izbor tajnika Gradskog vijeća.

IZVJESTITELJ: Mladen Karlić, dr. med., predsjednik Gradskog vijeća

11.              a/ Izbor Komisije za izdavanje stanova u najam.

b/ Izbor Povjerenstva za prodaju gradskih stanova

c/ Izbor Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina.

IZVJESTITELJ:   predsjednik/ca Komisije za izbor i imenovanje

12.              Aktualna pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Ostale vijesti

Petak, 21.07.2017

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila usmenom javnom prodajom, iskličajem (javnom dražbom)

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila usmenom javnom prodajom, iskličajem (javnom dražbom)

Četvrtak, 20.07.2017

Podatci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Podatci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Utorak, 18.07.2017

Poziv za uvid u spis predmeta

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine stambeno-poslovne namjene, 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 2608 k.o. Vinkovci I (Vinkovci, I. Gundulića 7)

Utorak, 18.07.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija