Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Službene obavijesti

Javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko-srijemska županija
Grad Vinkovci
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000009
URBROJ: 2188/01-09-17-0004
Vinkovci, 11.07.2017.

 Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša sukladno članku 149. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), a u svezi s člankom 142. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju, povodom zahtjeva Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije društvo s ograničenom odgovornošću , HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, OIB: 30638414709, zastupanog po HIDROPROJEKT-ING d.o.o., HR-10000 Zagreb, Draškovićava 35, OIB: 07963942338 za izdavanje I. izmjene i dopune lokacijske dozvole Klasa:UP/I-350-05/17-01/000001; Urbroj:2188/01-09-17-0020, od 17.05.2017. godine,  o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV
I. Pozivaju se stranke u postupku: investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na k.č. broj 3211 k.o. Vinkovci I na uvid u spis predmeta za izdavanje I. izmjene i dopune lokacijske dozvole Klasa:UP/I-350-05/17-01/000001, Urbroj:2188/01-09-17-0020, od 17.05.2017. godine, radi izjašnjenja za zahvat u prostoru - sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Vinkovci, Mirkovci i Borinci.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana:
24.07.2017.
u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,
u Vinkovcima, Kralja Zvonimira 1,
u prostorijama Upravnog odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
soba broj 1/1.
III.  Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba  donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. I. izmjena i dopuna lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu za uvid u spis predmeta, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
V. Ako se stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati pozivu za uvid u spis predmeta, uvid može izvršiti i naknadn, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid, u kojem je slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga zvog kojih se nije mogla odazvati pozivu.


SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Marijana Čuljak, mag.iur.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravog tijela
od 11.07.2017. godine do 21.07.2017. godine
2. Mrežna stranica grada Vinkovci
od 11.07.2017. godine do 21.07.2017. godine,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.

Ostale vijesti

Petak, 21.07.2017

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila usmenom javnom prodajom, iskličajem (javnom dražbom)

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila usmenom javnom prodajom, iskličajem (javnom dražbom)

Četvrtak, 20.07.2017

Podatci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Podatci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Utorak, 18.07.2017

Poziv za uvid u spis predmeta

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine stambeno-poslovne namjene, 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 2608 k.o. Vinkovci I (Vinkovci, I. Gundulića 7)

Utorak, 18.07.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija