Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv za uvid u spis predmeta

Službene obavijesti

Poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko-srijemska županija
Grad Vinkovci
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000042
URBROJ: 2188/01-09-17-0007
Vinkovci, 18.07.2017.

Predmet:   Poziv za uvid u spis predmeta
- dostavlja se

I. Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine stambeno-poslovne namjene, 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 2608 k.o. Vinkovci I (Vinkovci, I. Gundulića 7):
1. TADIJA ORLOVIĆ, HR-32284 STARI MIKANOVCI, VLADIMIRA NAZORA 30 - kao investitora, vlasnika i posjednika k.č. broj 2608 k.o. Vinkovci I, upisane u z.k.uložak broj 139 k.o. Vinkovci, odnosno kao vlasnika i posjednika nekretnine za koje se izdaje građevinska dozvola,

2. ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, HR-10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 - kao nositelja prava zaloga u čiju je korist upisano pravo zaloga na k.č. broj 2608 k.o. Vinkovci I, upisanu u z.k.uložak broj 139 k.o. Vinkovci, odnosno kao nositelja stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola,

3. KAZIMIR VILIĆ, HR-32100 VINKOVCI, IVANA GUNDULIĆA 9 – kao vlasnika i posjednika k.č. broj  2605 k.o. Vinkovci I upisane u z.k.uložak broj 140 k.o. Vinkovci, odnosno kao vlasnika i posjednika nekretnine koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola,

4. JASNICA LICHT, HR-32100 VINKOVCI, KNEZA DOMAGOJA 22 – kao suvlasnicu 2/3 dijela i posjednicu 2/3 dijela nekretnine k.č. broj 2609 k.o. Vinkovci I, upisane u z.k.uložak broj 1374 k.o. Vinkovci, odnosno kao suvlasnicu i posjednicu dijela nekretnine koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola,

5. DINKO WOLF – kao suvlasnika 1/3 dijela i posjednika 1/3 dijela nekretnine k.č. broj 2609 k.o. Vinkovci I, upisane u z.k.uložak broj 1374 k.o. Vinkovci, odnosno kao suvlasnika i posjednika dijela nekretnine koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola,

6. HRVOJE BELJO, HR-32100 VINKOVCI, ANDRIJE KAČIĆA 41 - kao vlasnika i posjednika k.č. broj  2603 k.o. Vinkovci I, upisane u z.k.uložak broj 8799 k.o. Vinkovci, odnosno kao vlasnika i posjednika nekretnine koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola,

7. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 49 - kao vlasnika i posjednika k.č. broj 2612/1 i 2612/2  k.o. Vinkovci I, upisane u z.k.uložak broj 5130 k.o. Vinkovci, odnosno kao vlasnika i posjednika nekretnine koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola,

8. PODUZEĆE ZA GOSPODARENJE STAMBENIM ZGRADAMA „DOM“ VINKOVCI – kao nositelja prava zaloga u čiju je korist upisano pravo zaloga na katastarskim česticama k.č. broj 2612/1 i 2612/2  k.o. Vinkovci I, upisane u z.k.uložak broj 5130 k.o. Vinkovci, odnosno kao nositelja stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola.


II.  U spis je priložen glavni projekt zajedničke oznake ZOP: 20EC/2017 od travnja 2017. godine
     za koji je glavni projektant Tihomir Kostić, mag.ing.arch., broj ovlaštenja A 4225 (EKOLOŠKI
     CENTAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge HR-32000 Vukovar, Parobrodarska 5, OIB
     20682358696), koji sadržava 4 MAPE, na temelju kojeg se izdaje građevinska dozvola.

III.  Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  31.07.2017 u 09:30 sati, na lokaciji Grad
      Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, HR-32100 Vinkovci,
      Kralja Zvonimira 1, soba 1/1.

IV.  Strankama se poziv za uvid u spis predmeta dostavlja osobnom dostavom, a za stranke iz    
      točke I.5. i I.8. poziv se sukladno članku 116. stavku 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“
      broj 153/13. i 20/17.) dostavlja putem objavne ploče ovoga tijela i mrežne stranice grada
      Vinkovaca.

V.   Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta
      možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

VI.  Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da
      ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola
      dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

VII. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Marijana Čuljak, mag.iur.

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija