Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Podatci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Službene obavijesti

Podatci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 70 od  19. srpnja 2017. godine

Rok za podnošenje prijava istječe 27. srpnja 2017.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA pročelnika/ce Upravnog odjela za poslove gradonačelnika: upravlja Upravnim odjelom u skladu sa zakonom i propisima, rješava najsloženija pitanja iz djelokruga rada Upravnog odjela, odgovara za zakonitost i učinkovitost rada Upravnog odjela i pravodobno obavljanje poslova i zadataka koji se odnose na efikasno funkcioniranje ureda, koordinira, usklađuje i unapređuje komunikaciju gradonačelnika s pročelnicima, rukovodi poslovima promidžbe i stvaranju pozitivne slike o gradu, poslovima suradnje s trgovačkim društvima i ustanovama kojima je grad osnivač, priprema opće i pojedinačne akte iz djelokruga gradonačelnika, obavlja druge poslove po nalogu gradonačelnika

PODATCI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela je 2,71 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod, polovičan odgovor 0,5 bodova). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

Pitanja za prethodnu provjeru znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na slijedećim propisima:  

1.      Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br: 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13- pročišćeni tekst i 137/15.)

2.      Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN br: 86/08, 61/11)

3.      Statut Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br: 8/09. i 1/13.-dostupno na internetskim stranicama Grada Vinkovaca)

4.      Odluka o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca

(Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 9/13.-dostupno na internetskim stranicama Grada Vinkovaca)

5.      Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)

 

 

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA: pismena provjera znanja kandidata biti će u  09. kolovoza 2017. god. u 14,00 sati,  u prostorijama gradske uprave, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-         koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

-         koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-         napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,

-         razgovarati s ostalim kandidatima,

-         na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja gradonačelniku. Gradonačelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija