Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Natječaj za podnošenje zahtjeva u svrhu utvrđivanja liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam

Službene obavijesti

Natječaj za podnošenje zahtjeva u svrhu utvrđivanja liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam

GRADSKO VIJEĆE

Komisija za izdavanje stanova u najam

KLASA: 371-01/17-01/12

URBROJ: 2188/01-01-17-3_

Vinkovci, 21. srpnja 2017. god.


Komisija za izdavanje stanova u najam Gradskog vijeća Grada Vinkovaca, na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o davanju gradskih stanova u najam („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 7/08), raspisuje


N A T J E Č A J

za podnošenje zahtjeva u svrhu utvrđivanja liste reda prvenstva

za davanje gradskih stanova u najam


I.


            Pravo na dodjelu gradskog stana u najam imaju:

Građani koji prije podnošenja zahtjeva prebivaju na području Grada Vinkovaca neprekidno najmanje 10 godina, punoljetni su i hrvatski državljani su, a nemaju riješeno stambeno pitanje, niti mogućnosti riješiti ga na drugi način i to:

- osoba čija ukupna mjesečna primanja po obiteljskom domaćinstvu ne prelaze visinu prosječne mjesečne neto plače ostvarene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini,

            - osoba koja nema u vlasništvu useljivu kuću ili stan, kao ni članovi njegova obiteljskog domaćinstva, 

            - zaštićeni najmoprimac koji koristi neodgovarajući stan ili stan koji ne udovoljava minimalnim higijensko-tehničkim uvjetima.


            Pravo na dodjelu stana ne ostvaruje:

- osoba koja se dovela u nepovoljniji stambeni status prodajom ili darovanjem obiteljske kuće ili stana,

- osoba koja stanuje u odgovarajućem stanu u vlasništvu roditelja ili supružnikovih roditelja.


II.


            Lista reda prvenstva za najam gradskih stanova određuj se primjenom slijedećih mjerila koja se vrednuju i izražavaju u bodovima:

-stambeni status,

-socijalno-zdravstveni status,

-vrijeme prebivanja na području Grada Vinkovaca,

-sudjelovanje u Domovinskom ratu u statusu branitelja.

III.


            Zahtjevi za najam gradskih stanova podnose sa na popisanom obrascu, uz koji se prilaže:

-domovnica za podnositelja zahtjeva,

-uvjerenje o neprekidnom prebivalištu od najmanje 10 godina na području Grada Vinkovaca za podnositelja zahtjeva,

-izvadak iz matice rođenih, vjenčanih – za sve članove obitelji,

-izjava da je podstanar, da stanuje u neodgovarajućem stanu kod roditelja i slično,

-potvrda Općinskog suda u Vukovaru, Stalne službe u Vinkovcima Zemljišnoknjižnog odjela da nije vlasnik kuće ili stana na području Grada Vinkovaca ili odgovarajuću potvrdu Ureda za katastar ili Porezne uprave o neposjedovanju kuće ili stana, te potvrdu Porezne uprave da nije prometovala nekretninama zadnjih 10 godina,

-za člana obiteljskog kućanstva koji je trajno nesposoban za samostalan rad i priređivanje-odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela,       

-rješenje Centra za socijalnu skrb (za osobe u stanju socijalno-zaštitne potrebe),               

-dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu (za sudionike),

-potvrda Gradskog gospodarstva d.o.o. Vinkovci o tome da li se podnositelj zahtjeva ili netko od njegovih članova kućanstva vodi ili se vodio kao stanar-vlasnik-korisnik kuće ili stana,

-rješenje o invalidnosti, dokaz za teška i kronična oboljenja,

-za uposlene - sva primanja u prethodnoj godini, odnosno mirovina za umirovljenike.


Podnositelj zahtjeva treba izjaviti u zahtjevu da li prihvaća dodjelu eventualno neodgovarajućeg stana, tj. stana manje površine.IV.


            Kandidati dosadašnje liste koji nisu dobili u najam gradski stan, obvezni su podnijeti novi zahtjev s potpunom dokumentacijomV.


            Za podnošenje zahtjeva po ovom Natječaju određuje se rok od 30 dana, računajući od dana objave u Vinkovačkom listu, oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Vinkovaca.VI.


            Privremena lista reda prvenstva donijeti će se u roku od 30 dana od isteka za podnošenje zahtjeva te biti objavljena na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Vinkovaca.

            Nezadovoljni kandidat-podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđenu privremenu listu reda prvenstva i izvršeno bodovanje u roku od 8 dana od objave liste na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Vinkovaca.
VII.


            Podizanje obrasca zahtjeva te predaje zahtjeva sa dokumentacijom obavlja se u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu-referadi za stanovanje, Ulica bana J. Jelačića 1, a mogu se predati i putem pošte.


VIII.


            Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.


IX.


            Sve ostale informacije i obavijesti vezane uz ovaj Natječaj i podnošenja zahtjeva mogu se dobiti u referadi za stanovanje, Vinkovci, Ulica bana Josipa Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 28 ili na tel. 337-225.


PREDSJEDNIK 

KOMISIJE ZA IZDAVANJE STANOVA U NAJAM


____________________________

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija