Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole

Službene obavijesti

Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000009

URBROJ: 2188/01-09-17-0007

Vinkovci, 02.08.2017.

Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija društvo s ograničenom odgovornošću , HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, OIB: 30638414709 zastupan po HIDROPROJEKT - ING d.o.o., HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35/1, OIB: 07963942338, na temelju članka 115. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), i z d a j e

Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole

 1. Lokacijska dozvola Klasa: UP/I-350-05/17-01/000001, Urbroj: 2188/01-09-17-0020 od 17.05.2017. godine, pravomoćna dana 13.06.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša, mijenja se i dopunjuje u dijelu izreke kako slijedi.

   

 2. U točki I. izreke lokacijske dozvole za planirani zahvat u prostoru: izgradnja i rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Vinkovci, Mirkovci i Borinci

   

       - u III. ETAPI: Etapa Vinkovci - izgradnja novih kanala na mjestu starih kanala

   

   iza riječi k.č. broj 767/78 k.o. Vinkovci I dodaje se i k.č. broj 3211 k.o. Vinkovci I.

 1. Izmjena i dopuna planiranog zahvata u prostoru opisana je i prikazana u projektnoj  dokumentaciji idejni projekt - za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole zajedničke oznake 772-1/2015 od srpnja 2017. godine, po glavnom projektantu Davor Stanković,dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 419 (HIDROPROJEKT-ING, projektiranje d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35/1, OIB 07963942338) koji je u cijelosti sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole, te nosi broj iste.
 2. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.

  Obrazloženje

   

  Investitor Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., HR-32100 Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A, OIB: 30638414709 podnio je dana 11.07.2017. godine zahtjev za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole Klasa:UP/I-350-05/17-01/000001; Urbroj:2188/01-09-17-0020 od 17.05.2017. godine, koja je pravomoćna s danom 13.06.2017. godine.

  Zahtjev je osnovan.

   

  U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:


  a) priložena su tri primjerka idejnog projekta – za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole iz točke III. izreke ove dozvole.

   

  b) priložena je punomoć Vinkovačkog vodovoda i kanalizacija d.o.o., Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47a od dana 26.06.2017. godine kojom  investitor opunomoćuje trgovačko društvo Hidroprojekt-ing d.o.o. iz Zagreba, Draškovića 35/1, OIB:07963942338 da u ime Investitora obavlja sve radnje vezane za postupak ishođenja izmjene i dopune lokacijske dozvole.

   

  c) priložena je propisana izjava projektanta o usklađenosti Idejnog projekta – za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole s prostornom planom i drugim propisima izdana po ovlaštenom projektantu Davor Stanković, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 419, od srpnja 2017. godine.

   

  d) priložena je izjava projektanta da Idejni projekt – za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole ne utječe na izdane posebne uvjete iz lokacijske dozvole koju je dao ovlašteni projektantu Davor Stanković, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 419, od srpnja 2017. godine.

                                              

  e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje.

   

  d) priložena je lokacijska dozvola Klasa:UP/I-350-05/17-01/000001, Urbroj:2188/01-09-17-0020 od 17.05.2017. godine, pravomoćna dana 13.06.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša.

   

  e) utvrđen je pravni interes investitora temeljem članka 23. stavka 3. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/19, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) priloženom Izjavom izdanom dana  26.06.2017. godine od Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47a.


  f) idejni projekt – za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole izradile su ovlaštene osobe, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova.

   

  g) predmetna izmjena i dopuna lokacijske dozvole u skladu je s prostornim planovima u skladu s kojima je izdana lokacijska dozvola.

   

  g) U postupku donošenja izmjene i dopune lokacijske dozvole nije bilo potrebe za pribavljanjem novih posebnih uvjeta jer izmjena i dopuna ne utječe na izdane posebne uvjete iz točke III. izreke, kao niti na izdano rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš iz točke IV. izreke lokacijske dozvole Klasa:UP/I-350-05/17-01/000001, Urbroj:2188/01-09-17-0020 od 17.05.2017. godine izdane po Upravnom odjelu za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša, pravomoćna dana 13.06.2017. godine, koja se mijenja i dopunjuje.

   

  h) Predmetne izmjene i dopune opisane u idejnom projektu – za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole odnose se na izmjenu i dopunu idejnog projekta na temelju kojega je izdana predmetna lokacijska dozvola, koji se u tekstualnom dijelu mijenja i dopunjuje s katastarskom česticom k.č. broj 3211 k.o. Vinkovci I koja čini sastavni dio planiranog obuhvata zahvata za koji je izdana lokacijska dozvola - i ista je dio III. ETAPE:  Etapa Vinkovci – izgradnja novih kanala na mjestu starih kanala planiranog obuhvata zahvata.

   

n) strankama u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole javnim pozivom je omogućeno da izvrše uvid u spis predmeta, te se na poziv nije odazvala niti jedna stranka o čemu je sastavljen zapisnik koji prileže spisu. Stranke se nisu odazvale niti u roku od 8 dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid, te se sukladno članku 145. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) smatra da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta i da nema primjedbi na planirani zahvat u prostoru.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. i 148. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

 

PROČELNIK

Mario Naglić, dipl.iur.

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija