Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Zaključak o dodjeli stipendija Grada Vinkovaca

Službene obavijesti

Zaključak o dodjeli stipendija Grada Vinkovaca

Upravni odjel društvenih djelatnosti

KLASA: 604-02/17-01/92

URBROJ: 2188/01-02-17-1

Vinkovci, 24. studenoga 2017. godine

 

 

                   Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) , članka 51. Statuta  Grada Vinkovaca  ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09 i 01/13.) i članka 3. Pravilnika o dodjeli stipendija ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/16.)  Grada Vinkovaca   d o n o s i

 

 

 

Z A K L J U Č A K

o dodjeli stipendija Grada Vinkovaca

 

 

I

            U postupku dodjele stipendija Grada Vinkovaca za akademsku godinu 2016./2017. utvrđuje se  lista kandidata za dodjelu stipendija primjenom kriterija utvrđenih Pravilnikom.  

 

 

II

           Za akademsku godinu 2016./2017. Grad Vinkovci dodjeljuje ukupno 170 stipendija.

 

 

                                                                          III 

            Stipendija Grada Vinkovaca temeljem članka 17. Pravilnika o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2016./2017. dodjeljuje se slijedećim kandidatima:

 

 1. Anja Tomić                                                        2.   Ivan Jurkić                              
 1. Filip Čavar                                                        4.   Sebastijan Spajić 
 1. Josip Zucić                                                        6.   Dora Filipović
 1. Laura Pavičić                                                     8.   Mia Sušac 
 1. Martina Došen                                                  10. Marko Ćaleta   
 1. Marija Miškić                                                    12. Hrvoje Banožić     
 1. Mateo Ćupić                                                     14. Domagoj Ivanković  
 1. Hrvoje Kokošarević                                          16. Domagoj Fumić                              
 1. Adrian Čičić                                                      18. Marin Kukovačec

19. Domagoj Dalić                                                  20. Laura Kraljević   

21. Katarina Valentić                                               22. Bogdan Erdelji                                               23. Vedrana Vrtarić                                                       24. Josipa Ištvanović

  25. Mia Jemrić                                                        26. Ena Janković

 1. Karlo Tanocki                                                    28. Zrinka Vitković    
 1. Antonia Matić                                                   30. Mia Jurić 
 1. Antonia Oršulić                                                32. Danijel-Ivica Pavičić
 1. Martina Pucelj                                                   34. Filip Živković  
 1. Domagoj Dolić                                                  36. Andrea Zakšek
 1. Renato Ždravac                                                 38  Viktorija Šokčević
 1. Matej Džijan                                                     40.  Ivona Spudić 
 1. Martina Ivanko                                                 42. Martina Komesarović
 1. Ena Mijolović                                                   44. Antonio Uglješić
 1. Borna Sušac                                                      46. Ena Katarina   
 1. Petar Botić                                                        48. Mia Dujmić 

49. Katarina Sluganović                                          50. Mirna Kovačević   

51. Ivona Sušac                                                       52. Tea Ščepanović

 1. Vedrana Mataja                                                 54. Ana Vulin

  55. Petrina Raguž                                                     56. Barbara Paušak

  57. Jovana Ranković                                               58. Iva Skaramuca

  59. Ante Marojević                                                  60. Lucija Miličević

  61. Josipa Hostonski                                               62. Helena Tomšek

  63. Irena Ćirić                                                         64. Krešimir Turkalj

  65. Anja Raič                                                          66. Mia Pleša

  67. Silvija Lazanin                                                   68. Mia Leko

  69. Stjepan Schweizer                                              70. Mihaela Gjokaj

  71. Ana Čolaković                                                  72. Tea Miličević

  73. Emilija Kopčalić                                               74. Iva Muškić

  75. Diana Mataković                                               76. Valentina Brdar

  77. Antunela Haluška                                              78. Andrea Listeš

  79. Mihaela Balić                                                    80. Daniela Listeš

  81. Marija Dragojević                                             82. Marijana Kristić

  83. Josipa Jureta                                                      84. Gabrijela Astaloš

85. Zrinka Liščić                                                     86. Suzana Terzić

  87. Franjo Pečarić                                                   88. Andrea Lučić

  89. Filip Veselčić                                                    90. Sanja Štefanac

  91. Ana Piršljin                                                                   92. Luka Kolak

  93. Nikolina Brandšteter                                         94. Antonia Magdić

  95. Mislav Marić                                                     96. Antonio Kresić

  97. Domagoj Perić                                                  98. Izabela Milanović    

 99. Marin Maršić                                                     100. Silvija Matanić

101. Ivana Pjevac                                                     102. Mirka Vranješević

103. Marko Miljković                                              104. Filip Pauković

105. Matea Travančić                                               106. Nataša Veselinović

 

 

 

 

 

IV

           Stipendija Grada Vinkovaca temeljem članka 13. Pravilnika o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017./2018. dodjeljuje se slijedećim kandidatima:

 

107. Antonela Pfaff                                                  108. Ana Vasilj

109. Domagoj Stojanović                                          110. Petra Budak

111. Josip Stjepanović                                              112. Dominik Goman

113. Anja Pejić                                                          114. Sara Zlojić

115. Iva Dujmić                                                        116. Helena Kubiček

117. Marija Šušak                                                     118. Magdalena Majstorović

119. Hrvoje Rimac                                                    120. Martin Matak

121. Mislav Jurić                                                      122. Petar franjić

123. Toni Mijolović                                                  124. Domagoj Ivančić

125. Filip Lovrić                                                       126. Ivan Radilj

127. Tomislav Širić                                                  128. Dunja Čutura

129. Petar Pejić                                                         130. Josip Čajkovac

131. Zrinka Jurić                                                       132.Marta Šimunović

133. Dora Šitum                                                        134. Krunoslav Kovač

135. Klara Andričević                                              136. Stjepan Andričević

137. Marija Tomašević                                             138. Marko Benačić

139. Antonija Medić                                                 140. Filip Fuzy

141. Luka Vrljić                                                        142. Oliver Šota

143. Domagoj Jurić                                                  144. Marija Petrić

145. Ivona Lukac                                                      146. Ena Jocić

147. Emma Stephanie Gaunt                                    148. Ivan Simon

149. Marta Budić                                                      150. Ivana Jozinović

151. Veronika Turkalj                                              152. Barbara Vukasović

153. Bruna Gloković                                                154. Marija Đukić

155. Martina Stojanović                                           156. Hrvoje Somogyi

157. Mihaela Blažević                                              158. Iva Čutura

159. Matea Jurić                                                       160. Ante Stanković

161. Marko Šimunić                                                 162. Ronaldo Babić

163. Dinka Mijatović                                                164. Leo Matak

165. Dora Šimičić                                                     166. Domagoj Lozić

167. Doris Šimundić                                                 168. Marija Krpan

                                              

 

V

            Stipendija Grada Vinkovaca temeljem članka 8. Pravilnika o dodjeli stipendija za akademsku  godinu 2017./2018. dodjeljuje se slijedećim kandidatima:

 

169.  Mario Marjanović                                                                                                                               

VI

            Stipendija Grada Vinkovaca temeljem članka 18. Pravilnika o dodjeli stipendija za akademsku  godinu 2017./2018. dodjeljuje se slijedećim kandidatima:

 

170.  Tuna Treber                                                                                                                            

 

 

VII

          Sa stipendistima od rednog broja 107. do zaključno rednog broja 169. zaključuju se Ugovori o stipendiranju za akademsku godinu 2017./2018. Na ostale stipendiste primjenjuju se odredbe ranije zaključenih Ugovora.

 

 

 

 

 

VIII

            Upravni odjel društvenih djelatnosti zadužen je pripremiti Ugovore o reguliranju međusobnih prava i obveza Grada Vinkovaca i stipendista.

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

 

 

 

 

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel društvenih djelatnosti,

2. Pismohrana Gradonačelnika,

3. Pismohrana.

 

 

 

 

 

 

Odluku izradio:

Davor Mandić, prof.

Ostale vijesti

Petak, 18.05.2018

Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica

Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica

Petak, 11.05.2018

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Četvrtak, 10.05.2018

Javni poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018

Javni poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Četvrtak, 10.05.2018

Odluka o sufinanciranju nabave školskih  udžbenika,radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Odluka o sufinanciranju nabave školskih  udžbenika,radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija