Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju stana u Vinkovcima

Službene obavijesti

Poziv za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju stana u Vinkovcima

GRADONAČELNIK

KLASA: 371-01/17-01/17

URBROJ: 2188/01-02-17-2

Vinkovci, 23. studenog 2017. god.

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,  79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 7. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca  (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09) i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 371-01/17-01/17  URBROJ: 2188/01-02-17-1, od 23. studenog 2017. godine objavljuje

 

P O Z I V

za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju

stana u Vinkovcima

 

 

1. Grad Vinkovci kupuje odmah useljiv stan u Vinkovcima, zbog stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih obitelji.

 

Stan treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • da se nalazi u Vinkovcima,
 • da je odmah useljiv,
 • da je izgrađen u skladu s važećim propisima i da se nalazi u

  stambenoj zgradi koja ima uporabnu dozvolu,

 • da je vlasništvo stana u zemljišnoj knjizi uknjiženo za korist ponuditelja,
 • da nije opterećen stvarnim pravima u korist trećih osoba, uknjiženim

        ili neuknjiženim u zemljišne knjige ili druge javne evidencije,

 • da ima važeći energetski certifikat.

   

              Zainteresirani ponuditelji mogu biti fizičke ili pravne osobe, koji su vlasnici stana u trenutku podnošenja ponude.

   

  2.  Pisana ponuda treba sadržavati:

 • ime, prezime i adresu ponuditelja (za fizičke osobe) ili

        naziv tvrtke i sjedište (za pravne osobe),

 • cijenu stana,
 • uvjete isplate kupoprodajne cijene,
 • zemljišnoknjižni izvadak kao dokaz vlasništva stana,
 • osnovne podatke o stanu (adresa i broj stana, godina izgrađenosti, površina i broj prostorija, katnost, način grijanja i dr.),
 • dokaz o registraciji tvrtke, ukoliko je ponuditelj pravna osoba.

   

  3. Pisane ponude treba dostaviti zaključno s 02. siječnja 2018. god., s naznakom „Ponuda na Poziv za kupnju stana - ne otvaraj“, na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Vinkovci, Ulica bana  J. Jelačića 1.

   

  4. Ukoliko se prije zaključivanja kupoprodajnog ugovora utvrdi da je stan opterećen uknjiženim ili neuknjiženim stvarnim pravima, s odabranim ponuditeljem  Grad Vinkovci neće zaključiti ugovor.

  Grad Vinkovci zadržava pravo da ne izabere niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ponuditeljima ne pripada pravo potraživanja od Grada naknade bilo koje vrste.

   

   

                                     

  GRADONAČELNIK

  Ivan Bosančić, mag.oec.

 

Ostale vijesti

Ponedeljak, 19.02.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – - Javna rasvjeta u Ulici Matije Gupca, 2. skupine

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – - Javna rasvjeta u Ulici Matije Gupca, 2. skupine

Petak, 09.02.2018

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za javna rasvjeta u Ulici Josipa Lovretića, na k.č. broj 6294/3 k.o. Vinkovci II, Vinkovci, Ulica Josipa

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za javna rasvjeta u Ulici Josipa Lovretića, na k.č. broj 6294/3 k.o. Vinkovci II, Vinkovci, Ulica Josipa Lovretića, 2. skupine

Petak, 09.02.2018

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole javna rasvjeta Istarske ulice, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole javna rasvjeta Istarske ulice, 2. skupine

Četvrtak, 08.02.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija