Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu

Službene obavijesti

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 612-01/17-01/56

URBROJ: 2188/01-02-18-22

Vinkovci, 3. siječnja 2018. godine

 

Gradonačelnik grada Vinkovaca temeljem članaka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93., 11/94. i 38/09.) i članka 44. i 46. Statuta  Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13.) objavljuje

Poziv

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi

Grada Vinkovaca za 2018. godinu

 

I.

Javne potrebe u kulturi su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Grad Vinkovce koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, a za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Vinkovaca.

 

II.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonu o tehničkoj kulturi i kriterijima za vrednovanje programa u Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu uvrstit će se:

 • programi organizacija i manifestacija u kulturi od posebnog interesa za Grad Vinkovce
 • programi udruga i drugih organizacija u kulturi i tehničkoj kulturi
 • programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti
 • programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti
 • programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi, te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti
 • znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture
 • programi filmske i audio-vizualne djelatnosti
 • programi koji promiču kulturu mladih i novih medijskih kultura
 • dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture
 • programi međugradske, međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje

 

III.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu imaju ustanove, udruge, građani i druge pravne osobe s različitim programima i projektima s područja kulture i tehničke kulture s područja grada Vinkovaca.

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14.).

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

IV.

Ako predlagatelj ima više prijedloga programa/projekata, svaki prijavljuje na zasebnim obrascima. Sve pristigle prijedloge razmatrat će Kulturno vijeće Grada Vinkovaca prema kriterijima za vrednovanje pristiglih prijedloga opisanima u Uputama za prijavitelje dostupnima na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca: www.vinkovci.hr.

 

VI.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 760.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 50.000,00 kuna.

V.

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen obrazac opisa programa/projekta *
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta *
 3. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
 4. Korisnici sredstava u 2017. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2017. godini

* - Za svaki program/projekt potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 2018.godinu, sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

Propisane obrasce možete preuzeti na internetskoj stranici Grada Vinkovaca: http://www.vinkovci.hr. Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim Pozivom mogu se dostaviti osobno ili poštom na: 

Grad Vinkovci

Upravni odjel za kulturu i turizam

 - Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu -

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na internetskoj stranici Grada Vinkovaca: http://www.vinkovci.hr

 

 

GRADONAČELNIK:

Ivan Bosančić, mag. oec.

 

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija