Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2018. godinu

Službene obavijesti

Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2018. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/17-01/30

URBROJ: 2188/01-02-17-1

Vinkovci, 28. prosinca 2017.g.

 

          Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,19/13. i 137/15.), članka 47. Statuta  Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09. i 01/13.) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 01/16.) objavljuje

 

 

Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora

programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2018. godinu

 

          (1) Grad Vinkovci poziva udruge, ustanove, zaklade te druge pravne osobe  čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti da prijave svoje programe, projekte, aktivnosti i manifestacije iz područja socijalne i zdravstvene skrbi koji se temelje na potrebama zajednice, a  prema načelima djelovanja za opće dobro.

 

          (2) Subjekti iz stavka 1. ovog članka mogu prijaviti projekt/program  za sljedeća područja djelovanja:

 

 

     1. Humanitarno djelovanje

 

   

     2. Socijalna i psihosocijalna  skrb o građanima, a  osobito skrb za:

        - osobe starije životne dobi,

        - osobe s invaliditetom,

        - osobe žrtve obiteljskog nasilja,

        - djecu i mladež,

        - obitelji,

        - socijalno ugrožene obitelji i pojedince,

        - marginalne skupine građana.

       .

 

 

 

 

   3.  Zaštita zdravlja građana, a osobito:

        - promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje,

        - prevencija i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja,

        - zaštita i pomoć osobama oboljelim od kroničnih bolesti.

 

 

   4.  Skrb za stradalnike  Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštita digniteta i promicanje vrijednosti  Domovinskog rata kao i poboljšanje kvalitete života sudionika i stradalnika Domovinskog rata

- očuvanje temeljnih vrijednosti i digniteta Domovinskog rata,

- pružanje psihosocijalne pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji,

- resocijalizacija i rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata,

- podizanje kvalitete i učinkovitosti skrbi o sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji,

- obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanje sjećanja na Domovinski rat.

 

 

(3) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 385.000,00 kn.

 

     Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kuna.

 

(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 02. veljače 2018. godine (30 dana od dana objave natječaja).

 

(5) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa/projekta u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata ili programa prijavljenih na Natječaj. Udruge koje provode programe/projekte u partnerstvu moraju priložiti Sporazum o partnerstvu kojim reguliraju međusobne odnose.

 

(6) Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama ( Narodne novine br. 74/14.).

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja  te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

Svi prijavitelji moraju imati uredno ispunjene obveze prema Gradu Vinkovci iz ranije  odobrenih projekata i programa te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja.

Prije potpisa ugovora korisnik će dostaviti ispunjeni obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Prije potpisa ugovora korisnik će na zahtjev Upravnog odjela društvenih djelatnosti morati priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje utvrđene Uredbom.

 

(7) Uz prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:

1.      Ispunjen obrazac opisa programa/projekta *

2.      Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta *

3.      Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi  kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen

4.       Korisnici sredstava u 2017. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2017. godini

* - Za svaki projekt/program potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

 Propisani obrasci mogu se preuzeti na web stranici Grada Vinkovaca http://www.vinkovci.hr

 

 

 Natječajnu dokumentaciju poslati poštom ili osobno  na sljedeću adresu:

 

 

GRAD VINKOVCI

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Odsjek za socijalnu skrb, zdravstvo, vjerske zajednice i humanitarne potrebe

BANA J. JELAČIĆA 1

32 100 VINKOVCI

 

uz naznaku

 „ZA JAVNI NATJEČAJ U PODRUČJU SOCIJALNE  I ZDRAVSTVENE SKRBI I UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA“

 

 

(8) Natječajni postupak opisan je  u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2018. godinu

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog natječaja.

 

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava, slanjem upita na adresu elektronske pošte andrea.vinkovic@vinkovci.hr

 

 

 

                                                   GRADONAČELNIK
                                                  
Ivan Bosančić, mag.oec.

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija