Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2018. godinu

Službene obavijesti

Javni poziv Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2018. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 620-01/18-01/01

URBROJ: 2188/01-02-18-1

Vinkovci, 10. siječnja 2018. god.

 

 

          Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 47. Statuta  Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13.),  i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 01/16.) objavljuje

 

 

Javni poziv Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih

potpora u sportu za 2018. godinu

 

 1. Grad Vinkovci poziva udruge i druge pravne osobe sa sjedištem na području Grada Vinkovaca čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti da prijave svoje programe, projekte i aktivnosti za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje u području sporta.

   

 2. Udruge i druge pravne osobe iz stavka 1. mogu prijaviti potpore za programe, projekte i aktivnosti za sljedeća područja djelovanja:

   

  1. Sportske manifestacije i obljetnice

  2. Domaća, međunarodna i kup natjecanja

  3. Sport za djecu i mlade

  4. Sportsko – rekreacijske aktivnosti

  5. Obilježavanje značajnih datuma, popularizacija i promicanje sporta, organiziranje 

      susreta, priredbi, drugih manifestacija i slično,

    

   

 3. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 300.000,00 kn. Najmanji iznos financijske potpore koja se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/ projektu/aktivnosti je 1.000,00 kuna, a najveći iznos potpore po pojedinom programu/ projektu/aktivnosti je 75.000,00 kuna.

   

 4. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/aktivnosti je do 31.prosinca 2018. ili do iskorištenja sredstava za 2018. godinu, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

   

 5. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti potporu za više programa/projekta/aktivnosti u okviru ovog Javnog poziva. Ista udruga može biti partner na više projekata/ programa/aktivnosti prijavljenih na Javni poziv. Udruge koje provode programe/ projekte/aktivnosti u partnerstvu moraju priložiti Sporazum o partnerstvu kojim reguliraju međusobne odnose.

   

 6. Prijavu potpore projekta/programa/aktivnosti na Javni poziv može podnijeti udruga i druge pravne osobe sa sjedištem na području Grada Vinkovaca, upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

              Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (Narodne novine br.     

              74/14.).

  Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Vinkovaca ako svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Grada Vinkovaca ili provode programe/projekte/aktivnosti na području Grada Vinkovaca.

  Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

  Svi prijavitelji moraju imati uredno ispunjene obaveze prema Gradu Vinkovci iz ranije odobrenih projekata i programa te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja.

  Prije potpisa ugovora korisnik će dostaviti ispunjeni obrazac Izjave o nepostojanju   dvostrukog financiranja.

  Prije potpisivanja ugovora korisnik će na zahtjev Upravnog odjela društvenih djelatnosti morati priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela i prekršaje utvrđene Uredbom.

   

   

 7. Uz prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti:

   

 1. Ispunjen obrazac prijavnice sa opisom programa/projekta/aktivnosti
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta/aktivnosti
 3. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta/aktivnosti ne vodi  kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
 4. Korisnici sredstava u 2017. godini dužni su dostaviti izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2017. godini.

   

           Za svaku potporu projektu/programu/aktivnosti potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

  Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

  Propisane obrasce možete preuzeti na web stranici Grada Vinkovaca http://www.vinkovci.hr

  Dokumentaciju Javnog poziva potrebno poslati poštom ili osobno na sljedeću adresu:

 

 

 

 

 

GRAD VINKOVCI

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Odsjek za sport

BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

32 100 VINKOVCI

uz naznaku

„ JAVNI POZIV ZA DODOJELU FINANCIJSKIH POTPORA U SPORTU ZA 2018. GODINU“

 

 

 

 1. Postupak Javnog poziva opisan je u Uputama za prijavitelje pod nazivom „Javni poziv Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2018. godinu“.

   

              Razmatrat će se samo programi/projekti/aktivnosti koji su pravodobno prijavljeni, te 

              koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog poziva.

   

 2. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na adresu mario.juric@vinkovci.hr  

   

   

   

   

   

                                 GRADONAČELNIK

                                Ivan Bosančić, mag.oec.

 

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija