Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za javna rasvjeta u Ulici Josipa Lovretića, na k.č. broj 6294/3 k.o. Vinkovci II, Vinkovci, Ulica Josipa

Službene obavijesti

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za javna rasvjeta u Ulici Josipa Lovretića, na k.č. broj 6294/3 k.o. Vinkovci II, Vinkovci, Ulica Josipa

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000008

URBROJ: 2188/01-09-18-0009

Vinkovci, 09.02.2018.

Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD VINKOVCI, HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, OIB 67648791479, zastupan po gradonačelniku Ivanu Bosančić, za izdavanje građevinske dozvole, objavljuje

                                               J A V N I       P O Z I V 

 1. Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini), na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

              građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distirbucije električne enrgije - javna rasvjeta u Ulici Josipa Lovretića, na k.č. broj 6294/3 k.o. Vinkovci II, Vinkovci, Ulica Josipa Lovretića, 2. skupine.

              INVESTITOR: GRAD VINKOVCI, HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, OIB 67648791479.

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  21.02.2018 od 9:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 1, soba br. 2/1.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Ako se stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati pozivu na uvid u spis, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od dana određenog u točki II. ovog poziva za uvid, u kojem je slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu, što je u skladu s čl. 119. st. 3. Zakona o gradnji (NN br. 150/13,20/17.) Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

  POMOĆNIK PROČELNIKA I VODITELJ ODSJEKA ZA GRADNJU

  Nada Nekić, dipl.iur.

  DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravog tijela (u trajanju 8 dana),
 2. Mrežna stranica, (u trajanju 8 dana),
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
 4. U spis, ovdje.

 

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija