Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci -  1 izvršitelj/ica,radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika za poljoprivredu  - OBAVIJEST I UP

Službene obavijesti

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci -  1 izvršitelj/ica,radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika za poljoprivredu  - OBAVIJEST I UP

UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA

KLASA: 112-06/18-01/01

URBROJ: 2188/01-10-18-2

Vinkovci, 22. veljača 2018.

 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11. - u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela gospodarstva raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci -  1 izvršitelj/ica,

radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika za poljoprivredu.

 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidat mora ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist poljoprivredne ili veterinarske struke,

 

Specifična znanja i vještine:

-          poznavanje rada na računalu

-          položen vozački B kategorije.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Uvjet magistar struke ili stručni specijalist, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 74/10 i 125/14), ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu.

 

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-          životopis,

-          diplomu,

-   dokaz o hrvatskom državljanstvu,

-  originalno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan  predočiti izvornike.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 

 

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o vježbeničkoj plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internetskoj stranici Grada Vinkovaca (www.vinkovci.hr), po objavi natječaja u „Narodnim novinama“.

Na istoj internetskoj poveznici i na oglasnoj ploči Grada Vinkovaca objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za vježbenika u Upravnom odjelu gospodarstva“.

O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                      

v. d. PROČELNIK-a

                                                                                               Marko Jureta, dipl. oec.


OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA U UPRAVNOM ODJELU GOSPODARSTVA

 

V. d. pročelnik-a Upravnog odjela gospodarstva Grada Vinkovaca objavio je natječaj za prijam u službu vježbenika koji će se osposobljavati za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za poljoprivredu. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 18 od 23. veljače 2018. godine.

 

Prijave na natječaj predaju se zaključno sa  03.03.2018. godine.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Opis poslova radnog mjesta – viši stručni suradnik za poljoprivredu

-       predlaže program zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, organizira provođenje istog i stručni nadzor nad provođenjem, osigurava provođenje veterinarsko-higijeničarskih mjera radi zaštite stanovništva,

-       obavlja poslove vezane uz primjenu Zakona o zaštiti životinja i   poslove vezane za zaštitu životinja,

-            priprema natječajne postupke za deratizaciju i dezinsekciju,

-            predlaže program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te prati njegovo izvršenje,

-            vodi evidenciju o procjeni šteta od elementarnih nepogoda te priprema dokumentaciju za gradsku  komisiju za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,

-            obavlja druge poslove po nalogu Pročelnika.

 

Podaci o plaći

Odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta višeg stručnog suradnika za poljoprivredu sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta (1,99) i osnovice koja iznosi 4.710,00 kuna. Temeljem članka 12. plaća vježbenika za vrijeme obavljanja vježbeničkog staža iznosi 85% plaće poslova radnog mjesta.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere, koji se sastoji od općeg i posebnog dijela, kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod, polovičan 0,5 bodova). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao

prijavu na natječaj.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz područja provjere znanja i sposobnosti na provedenom pisanom testiranju iz općeg i posebnog dijela.

Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni objavom na internetskoj stranici, telefonski ili pisanim putem.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne

ciljeve, društvene aktivnosti i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja v. d. pročelnika. V. d. pročelnika donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto vježbenika, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

-          Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12.  19/13. i 123/17),

-          Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.),

-          Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15.),

-          Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07., 113/08. i 43/09.),

-          Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 102/17.)

 

Postupak testiranja

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje) za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se dana 09. ožujka u 10,00 sati u prostorijama Gradske uprave, Bana Jelačića 1.

 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.

Vrijeme trajanja testiranja – 45 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

 

Ostale upute

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Ostale vijesti

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Petak, 08.06.2018

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija