Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / NATJEČAJ ZA REFERENTA ZA MJESNU SAMOUPRAVU u upravnom uredu Mjesnog odbora „Dvanaest redarstvenika “ -VJEŽBENIK/CA

Službene obavijesti

NATJEČAJ ZA REFERENTA ZA MJESNU SAMOUPRAVU u upravnom uredu Mjesnog odbora „Dvanaest redarstvenika “ -VJEŽBENIK/CA

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), v. d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u službu: referent za mjesnu samoupravu u upravnom uredu Mjesnog odbora „Dvanaest redarstvenika“ – vježbenik/ca - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme 12 mjeseci

 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

-   srednja stručna sprema

 

Specifična znanja i vještine:

-          poznavanje rada na računalu

-          položen vozački B kategorije.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

 

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-          životopis,

-          diplomu,

-   dokaz o hrvatskom državljanstvu,

-  originalno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan  predočiti izvornike.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 

 

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o vježbeničkoj plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internetskoj stranici Grada Vinkovaca (www.vinkovci.hr), po objavi natječaja u „Narodnim novinama“.

Na istoj internetskoj poveznici i na oglasnoj ploči Grada Vinkovaca objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za vježbenika u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu“.

O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-06/18-01/02                                                            GRAD VINKOVCI

URBROJ: 2188/01-05-18-2                         Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Vinkovci, 27. ožujka 2018. god.                                           i mjesnu samoupravu

                                                                  v. d. pročelnika Krunoslav Josip Čačić, stuč. spec. ing. sec.
NATJEČAJ ZA REFERENTA ZA MJESNU SAMOUPRAVU u upravnom uredu Mjesnog odbora „Dvanaest redarstvenika “ -VJEŽBENIK/CA

Podatci vezani uz natječaj i podatci vezani uz testiranje

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 29 od 28. 03. 2018. godine

Rok za podnošenje prijava istječe 05. 04. 2018.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom tekstu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA   

Obavlja poslove kao izdvojeni službenik gradske uprave na području Mjesnog odbora, a posebice:

- izdaje u zakup gradsko zemljište za gradske vrtove na svom području prema priređenim obrascima

-  sudjeluje u poslovima komunalnog redara

- surađuje u poslovima civilne zaštite

- vodi evidenciju o zemljištu izdanom u zakup, brine se o rokovima i naplati te o tome izvješćuje voditelja odsjeka

- opslužuje vijeće Mjesnog odbora i tijela Mjesnog odbora

- vodi urudžbeni upisnik, poslove arhive i otpreme akata

- prima primjedbe i prijedloge građana i prosljeđuje ih voditelju Odsjeka

- brine o čuvanju gradske imovine i obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika

 

PODATCI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,12 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće (4.710 bruto) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod, polovičan 0,5 boda). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

A)    Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz općeg dijela temelje se na slijedećim propisima:

1.      Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13- pročišćeni tekst- dostupno na internetskim stranicama Narodnih novina)

2.      Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09. i 1/13.- dostupno na internetskim stranicama Grada Vinkovaca)

 

B)    Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz područja djelokruga rada

1. Osnove pravila mjesnih odbora Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/11. - dostupno na internetskim stranicama Grada Vinkovaca)

2. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/09. - dostupno na internetskim stranicama „Narodnih novina“)

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

17. travnja 2018. (utorak) u 14,00 sati  u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana J. Jelačića 1,

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-         koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

-         koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-         napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,

-         razgovarati s ostalim kandidatima,

-         na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata i rješenje o prijmu za objavljeno radno mjesto, koje će biti dostavljeno kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija