Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica

Službene obavijesti

Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000006

URBROJ: 2188/01-09-18-0021

Vinkovci, 17.05.2018.

Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor tvrtka Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupane po Rencon d.o.o., OIB: 28712783384, I. Mažuranića 8, Osijek, za izdavanje lokacijske dozvole objavljuje

                                                               J A V N I   P O Z I V

I Pozivaju se stranke u postupku: podnositelj zahtjeva tvrtka Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupane po Rencon d.o.o., OIB: 28712783384, I. Mažuranića 8, Osijek, vlasnici nekretnina za koje se izdaje lokacijska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

            - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica, fazno građenje, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 6686, 1261/2, 1262/1, 6708, 1268, 6709, 411/7, 6711, 1431/1, 6688/1, 6710/1, 1454/1, 6712/1, 1589, 1591, 1593/2, 6697, 1622/2, 1593/10, 1593/7, 1593/11, 1593/12, 1617/3, 6713, 1614, 2924, 1613/1, 1611/4 sve u k.o. Vinkovci I (Vinkovci, Zvonarska ulica i dr.).  

INVESTITOR: Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  04.06.2018.  od 9,00 do 11,00 sati, na lokaciji:

Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Ako se stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati pozivu na uvid u spis, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od dana određenog u točki II. ovog poziva za uvid, u kojem je slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu, što je u skladu s čl. 145. st. 3. Zakona o prostornom uređenju  (NN br. 153/13. i 65/17.).

Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

POMOĆNIK PROČELNIKA I VODITELJ ODSJEKA ZA GRADNJU Nada Nekić, dipl.iur.

 

Ostale vijesti

Četvrtak, 21.06.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija