Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“

Službene obavijesti

Javni poziv za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“

GRADONAČELNIK

KLASA: 620-01/18-01/07

URBROJ: 2188/01-02-18-1

Vinkovci, 4. lipnja 2018.

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“br.33/01.,60/01. vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13.)  objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponude za uspostavu i provedbu

Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“

                                                                                    

I.

Na Javni poziv za odabir organizatora i provoditelja Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu obavljati poslove zaštite i spašavanja.

 

II.

            Služba spašavanja života na vodi uspostavlja se za razdoblje od 15. lipnja 2018. do 31. kolovoza 2018. godine u vremenu od 10 do 18 sati. Početak rada Službe kao i završetak djelovanja uspostavljene Službe može se promjeniti u slučaju loših vremenskih uvjeta.

III.

Organizator je dužan uspostaviti i organizirati Službu spašavanja života na vodi koju će činiti najmanje dva (2) spasitelja koji djeluju sukladno zakonima i pravilnicima koji definiraju rad kupališta i djelovanje Spasilačke službe.

            Spasitelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-          moraju biti stariji od 18 godina,

-          moraju imati završen tečaj za spasioca pri Službi spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa.

Grad Vinkovci osigurava obveznu osobnu opremu spasitelja.

Grad Vinkovci osigurava opremu i sredstva za pružanje prve pomoći.

IV.

U Proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu na poziciji 4162, konto 32399 planirana su financijska sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna za organizaciju Službe spašavanja života na vodi.

Prijavitelj je dužan izraditi ponudu u okviru planiranih proračunskih sredstava Grada Vinkovaca.

V.

Ponuda mora sadržavati:

-          Troškovnik organizacije Službe spašavanja života na vodi,

-          Presliku izvatka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra prijavitelja,

-          Potpisan i pečatom ovjereni obrazac Izjave o nekažnjavanju.

VI.

Rok za podnošenje ponude s odgovarajućom dokumentacijom je osam dana od dana objave Javnog poziva. Ponuda se dostavlja osobno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana J. Jelačića 1

s naznakom „JAVNI POZIV – BANJA“

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII.

Odluku o odabiru donosi Gradonačelnik Grada Vinkovaca na prijedlog Povjerenstva Upravnog odjela društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, prema ocjeni kvalitete u roku 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

O donesenoj odluci bit će obaviješteni svi ponuditelji pisanim putem.

S odabranim ponuditeljem Grad Vinkovci sklapa ugovor kojim uređuje međusobna prava i obveze.

 

 

 

 

VIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu pošte mario.juric@vinkovci.hr ili na broj telefona 032/493 – 327.

Tekst Javnog poziva s obrascem Izjave o nekažnjavanju objavljuje se na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr  .

 

Gradonačelnik

Ivan Bosančić, mag.oec.

Ostale vijesti

Četvrtak, 21.06.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.06.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Javni poziv za uvid u spis predmeta rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (dogradnja) doma za stare i nemoćne, 2. skupine na građevnoj čestici 740 k.o. Vinkovci I Vinkovci, Splitska 7

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija