Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Za osobe sa posebnim potrebama

Za osobe sa posebnim potrebama

Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ Vinkovci obavlja djelatnost socijalne skrbi s ciljem podizanja kvalitete života osoba sa tjelesnim i/ili mentalnim oštećenjem.
Razvijamo i pružamo usluge koje promiču neovisnost, jednakost i mogućnost izbora.
Ovo postižemo kroz programe stalnog, tjednog i privremenog smještaja, te poludnevnog, cjelodnevnog i povremenog boravka u okviru kojih pružamo usluge stanovanja, njege i brige o zdravlju, odgoja i osposobljavanja za samozbrinjavanje, socijalnog rada, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije.
Ova povelja je razvijena u suradnji sa korisnicima usluga, njihovim skrbnicima te djelatnicima ustanove. Povelja će se revidirati svake dvije godine.

PRAVA – kao korisnik usluga imate pravo na:

- Dostojanstvo, povjerljivost i poštovanje
- Jasne i točne informacije o uslugama
- Izbor i odlučivanje o vlastitoj budućnosti
- Komunikaciju i izražavanje mišljenja
- Pomoć, podršku, savjet i zastupanje
- Efikasno provođenje programa i usluga
- Pristup procedurama za pritužbe
- Ugodno, sigurno i prikladno okruženje
- Jamstvo da će se ovih prava pridržavati i revidirati ih svake dvije godine
 

ODGOVORNOSTI – zauzvrat Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ očekuje od Vas:

- Da poštujete ostale korisnike, radnike, sredstva za rad i inventar
- Da se pridržavate sigurnosnih propisa i kućnog reda
- Da se u potpunosti angažirate u skladu sa individualnim planom
- Da sudjelujete i doprinosite revidiranju i evaluaciji individualnog plana
- Da dajete točne, ažurirane i bitne informacije o sebi
- Podržite ostale korisnike kada je to moguće
- Da se složite sa specifičnim zahtjevima usluge.

UČINAK – Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ će mjeriti učinak:

Kroz praćenje i evaluaciju usluga prema pravima iz ove Povelje
Kroz rad sa Vijećem korisnika
Prema dogovorenim standardima usluga.

Vaša Ustavna prava ostaju netaknuta, a Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ se obvezuje da će se
pridržavati postojeće i buduće pravne prakse.


Mala Terezija
Centar za rehabilitaciju
Ustanova za skrb o osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima.

Ulica Vladimira Gortana 16
32100 Vinkovci

Tel/Fax 032/337-761

http://czr-malaterezija.hr