Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Upravni odjel gospodarstva

Upravni odjel gospodarstva

Upravni odjel gospodarstva obavlja upravne i stručne poslove u području gospodarstva te u okviru prava i dužnosti određenih zakonima i ovom Odlukom priprema nacrte općih i pojedinačnih akata za izvršno i predstavničko tijelo, koordinira aktivnosti gospodarskih subjekata i njihovih interesnih udruga u okviru zakonskih mogućnosti a u cilju promicanja gospodarskog razvitka.

Odjel redovito prati stanje gospodarske aktivnosti na području Grada, posebice uvjete poslovanja, poslovne rezultate, tijek procesa pretvorbe i privatizacije, te stupanj zaposlenosti. Prati stanje razvoja i poslovanja u poduzetničko-industrijskoj zoni «Jošine», te predlaže uspostavu i razvoj novih poduzetničkih zona.

Temeljem utvrđenog stanja predlaže mjere za poboljšanje uvjeta poslovanja koje bi omogućile gospodarski razvitak i mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Surađuje s Hrvatskom gospodarskom komorom i Obrtničkom komorom u svrhu poticanja i unapređenja gospodarstva i obrtništva na području Grada, vodi brigu o zaštiti potrošača.

Predlaže, utvrđuje i provodi plan gospodarenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kao i razminiranog zemljišta.

Priprema nacrte odluka o djelatnom vremenu ugostiteljskih objekata i trgovačkih radnji i nadzore njihovu primjenu, u okviru ovlasti utvrđene zakonom.

Promiče gradske gospodarske i turističke potencijale u Hrvatskoj i inozemstvu i predlaže mjere za razvoj gospodarskih i turističkih potencijala.

Vodi evidenciju poslovnih udjela Grada u trgovačkim društvima, prati i analizira poslovanje trgovačkih društava u kojima Grad ima svoj udio te obavlja i sve druge poslove koji su mu dani u nadležnost posebnim zakonima i odlukama Gradskog vijeća.

Odjel predlaže i organizira javne radove i poslove u svezi navodnjavanja, odvodnje, uređenja i izgradnje kanalske mreže i uređenja poljskih putova, obavlja procjenu šteta od elementarnih nepogoda, vodi brigu o razminiranju poljoprivrednog i drugog zemljišta, planira i predlaže mjere dezinsekcije i deratizacije.

Organizira poslove i predlaže odluke iz područja vatrogastva.