Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Odluka o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca

Odluka o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/09-01/01

URBROJ: 2188/01-01-09-2

Vinkovci, 26. ožujka 2009. godine

 

 Gradsko vijeće grada Vinkovaca na svojoj 39. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2009. godine, temeljem članka 53. stavak 1. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05. i 109/07.), članka 26. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/06.) te članka 33. i 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/06.), donosi

 

 

O D L U K U

o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca

 

I.OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće ustrojava upravne odjele Grada koji obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, kao i prenesene poslove državne uprave koji se organiziraju, financiraju ili djelomično financiraju i provode u Gradu Vinkovcima.

 

Članak 2.

Upravni odjeli su odgovorni predstavničkom i izvršnom tijelu za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Članak 3.

Sredstva za rad upravnih odjela osiguravaju se u proračunu Grada.

 

Članak 4.

Na zgradi u kojoj je smješten upravni odjel mora biti istaknut naziv upravnog odjela.

Upravni odjeli imaju svoj pečat koji sadrži naziv: Republika Hrvatska, Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci kao i naziv upravnog odjela.

Pečat je okruglog oblika, u sredini pečata je grb Republike Hrvatske, na gornjoj strani pečata je naziv: Republika Hrvatska.

Ispod natpisa Republika Hrvatska je natpis: Grad Vinkovci.

U donjem dijelu pečata je natpis: Vukovarsko-srijemska županija, a iznad tog natpisa je natpis: Vinkovci, kao oznaka sjedišta jedinice lokalne samouprave.

Neposredno iznad grba je naziv upravnog odjela, koji se piše u punom nazivu i okružuje grb.

Pečat je promjera 38mm.

 

II. USTROJ I DJELOKRUG UPRAVNIH ODJELA

 

Članak 5.

Za upravljanje i obavljanje djelatnosti od značenja za Grad, kao što su komunalne djelatnosti, izgradnja i upravljanje infrastrukturom, promet, prostorno uređenje i zaštita okoliša, gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada, kultura, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, obrazovanje, šport, tehnička kultura i javno zdravlje, predškolski odgoj i obrazovanje, gospodarstvo, turizam, socijalna skrb, financije i funkcioniranje gradske uprave, zaštita potrošača, civilna i protupožarna zaštita, zaštita i spašavanje, ustrojavaju se sljedeći upravni odjeli:

-Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove,

-Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu,

-Upravni odjel društvenih djelatnosti,

-Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada,

-Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,

-Upravni odjel gospodarstva,

-Upravni odjel financija.

Članak 6.

Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove priprema opće akte iz djelokruga organizacije i rada uprave za izvršno i predstavničko tijelo, obavlja poslove informatizacije, vodi brigu oko organizacije i opskrbe svih odjela materijalnim sredstvima za rad. Organizira i nadzire tiskanje “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca.

Vodi poslove prijema i arhive spisa gradske uprave, poslove personalne službe, dostave spisa, te vodi brigu o održavanju poslovnih prostora i opreme neophodne za rad u zgradama u kojima je smještena gradska uprava. Organizira i provodi zaštitu na radu.

U okviru odjela organizira se civilna zaštita, i poslovi vezani za zaštitu i spašavanje koji se odnose na lokalnu samoupravu.

Unutar odjela obavljaju se i poslovi pravnog zastupanja Grada u postupcima koji se vode pred tijelima sudbene i državne vlasti, izrađuju se prijedlozi akata kojima se štiti interes Grada u istim postupcima, odnosno gdje se kao zainteresirana stranka pojavljuje Grad.

Unutar odjela obavljaju se administrativni i drugi i poslovi vezani za uredovanje gradonačelnika i njegovih zamjenika, poslovi informiranja i odnosa s javnošću i poslovi protokola.

Odjel ima četiri odsjeka: Odsjek normativnih djelatnosti, Odsjek općih poslova, Odsjek pravnog zastupanja i Odsjek za odnose s javnošću, informiranje i protokol.

Unutar Odsjeka za opće poslove je i odjeljak daktilobiroa.

Upravni odjel ima pečat opisan u članku 4. ove Odluke, s time što je kružno iznad grba puni naziv odjela: Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove.

 

 

Članak 7.

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu u okviru svojih prava i dužnosti vodi brigu o gradskoj imovini, priprema i provodi odluke i druge opće akte za gradsko Vijeće i izvršno tijelo koje se odnose na promet i upravljanje gradskim nekretninama, vodi evidenciju o nekretninama u vlasništvu Grada, provodi akte u zemljišnim i katastarskim knjigama.

Mjesni odbori kao najniži oblik mjesne samouprave predlažu i rješavaju potrebe neophodne za svakodnevni život i rad građana svog područja, putem upravnih ureda Grada koji su uspostavljeni kao izdvojeni dijelovi gradske uprave.

Upravni uredi obavljaju poslove komunalnog redarstva te druge zadatke i poslove određene aktom gradskog Vijeća i izvršnog tijela.

Mrežu Upravnih ureda utvrđuje izvršno tijelo svojim posebnim aktom, u skladu sa Statutom grada.

Odjel ima dva odsjeka: Odsjek za imovinske poslove i Odsjek za mjesnu samoupravu.

Upravni odjel ima pečat opisan u članku 4. ove Odluke, s time što je kružno iznad grba puni naziv odjela: Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu.

 

Članak 8.

Upravni odjel društvenih djelatnosti vodi brigu o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad, športskim klubovima i udrugama grada, te vodi brigu o spomenicima kulture u Gradu.

Usklađuje razvitak društvenih djelatnosti na području grada čiji je osnivač Grad, predlaže mjere za zaštitu vlasništva ustanova čiji je Grad vlasnik.

Predlaže izvršnom i predstavničkom tijelu opće akte iz ovog djelokruga, te daje prijedloge o osnivanju ustanova, vodi brigu o socijalnim vijećima, te obavlja i druge poslove koji su mu dani u zadatak posebnim zakonima, a posebno u području predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog školstva, te području socijalne skrbi, kao i u posebim programima socijalizacije mladih u društvo, brigu o stradalnicima Domovinskog rata.

Odjel predlaže organizaciju i sudjeluje u organizaciji gradskih manifestacija.

Odjel ima tri odsjeka: Odsjek za socijalnu skrb, zdravstvo, vjerske zajednice i humanitarne potrebe; Odsjek za šport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu i Odsjek za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje.

Upravni odjel ima pečat opisan u članku 4. ove Odluke, s time što je kružno iznad grba puni naziv odjela: Upravni odjel društvenih djelatnosti.

Članak 9.

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada u okviru svojih prava i dužnosti, izrađuje prednacrte akata iz područja komunalnog gospodarstva i uređenja grada za izvršno i predstavničko tijelo, proučava probleme prometa u Gradu i predlaže mjere poboljšanja stanja u ovom području.

Brine o komunalnom uređenju i čistoći grada, te predlaže način obavljanja ovih djelatnosti, a osobito skrbi o opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih tekućina i odvodnji oborinskih voda, prikupljanju, odlaganju i zbrinjavanju komunalnog i drugog otpada, prikupljanju i zbrinjavanju sekundarnih sirovina, uklanjanju i zbrinjavanju pasa i mačaka lutalica, tržnici, izgradnji i održavanju javne rasvjete, prigodnom i blagdanskom ukrašavanju i osvjetljavanju, javnim gradskim prijevozom putnika, auto-taksi službi, javnim kupalištima, komunalnom i prometnom redarstvu, o energetskoj učinkovitosti te drugim poslovima iz područja komunalnog gospodarstva ako nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.

Nadzire rad komunalnih tvrtki čiji je osnivač Grad, te nadzire rad tvrtki s kojima Grad ima zaključene ugovore za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Odjel ima dva odsjeka: Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada i Odsjek za upravno pravne poslove i nadzor.

U okviru Odsjeka za upravno pravne poslove i nadzor je Odjeljak komunalno-prometnog redarstva.

Upravni odjel ima pečat opisan u članku 4. ove Odluke, s time što je kružno iznad grba puni naziv odjela: Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada.

 

Članak 10.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša vodi poslove u svezi organizacije prostornog razvoja Grada i pripreme akata prostornog uređenja, izvršava poslove u svezi provedbe dokumenata i mjera za ostvarivanje dokumenata prostornog uređenja lokalne i područne razine, poslove u svezi izdavanja lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja, dokumente vezane za prostorno-plansku dokumentaciju, osigurava uvjete za provedbu programa i mjera zaštite okoliša, praćenje stanja okoliša i mjerenje imisija, kad je to obveza Grada, osigurava uvjete za vođenje katastra onečišćavanja okoliša i očevidnika o stanju okoliša i mjerama zaštite i obavješćivanju javnosti, te provodi i druge mjere u skladu sa Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ovo područje.

Odjel ima tri odsjeka: Odsjek za prostorno planiranje, Odsjek za gradnju iOdsjek za zaštitu okoliša.

Upravni odjel ima pečat opisan u članku 4. ove Odluke, s time što je kružno iznad grba puni naziv odjela: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

 

Članak 11.

Upravni odjel gospodarstva obavlja upravne i stručne poslove u području gospodarstva te u okviru prava i dužnosti određenih zakonima i ovom Odlukom priprema nacrte općih i pojedinačnih akata za izvršno i predstavničko tijelo, koordinira aktivnosti gospodarskih subjekata i njihovih interesnih udruga u okviru zakonskih mogućnosti a u cilju promicanja gospodarskog razvitka.

Odjel redovito prati stanje gospodarske aktivnosti na području Grada, posebice uvjete poslovanja, poslovne rezultate, tijek procesa pretvorbe i privatizacije, te stupanj zaposlenosti. Prati stanje razvoja i poslovanja u poduzetničko-industrijskoj zoni «Jošine», te predlaže uspostavu i razvoj novih poduzetničkih zona.

Temeljem utvrđenog stanja predlaže mjere za poboljšanje uvjeta poslovanja koje bi omogućile gospodarski razvitak i mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Surađuje s Hrvatskom gospodarskom komorom i Obrtničkom komorom u svrhu poticanja i unapređenja gospodarstva i obrtništva na području Grada, vodi brigu o zaštiti potrošača.

Predlaže, utvrđuje i provodi plan gospodarenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kao i razminiranog zemljišta.

Priprema nacrte odluka o djelatnom vremenu ugostiteljskih objekata i trgovačkih radnji i nadzore njihovu primjenu, u okviru ovlasti utvrđene zakonom.

Promiče gradske gospodarske i turističke potencijale u Hrvatskoj i inozemstvu i predlaže mjere za razvoj gospodarskih i turističkih potencijala.

Vodi evidenciju poslovnih udjela Grada u trgovačkim društvima, prati i analizira poslovanje trgovačkih društava u kojima Grad ima svoj udio te obavlja i sve druge poslove koji su mu dani u nadležnost posebnim zakonima i odlukama Gradskog vijeća.

Odjel predlaže i organizira javne radove i poslove u svezi navodnjavanja, odvodnje, uređenja i izgradnje kanalske mreže i uređenja poljskih putova, obavlja procjenu šteta od elementarnih nepogoda, vodi brigu o deminiranju poljoprivrednog i drugog zemljišta, planira i predlaže mjere dezinsekcije i deratizacije.

Organizira poslove i predlaže odluke iz područja vatrogastva.

Upravni odjel ima pečat opisan u članku 4. ove Odluke, s time što je kružno iznad grba puni naziv odjela: Upravni odjel gospodarstva.

Članak 12.

Upravni odjel financija u svom djelokrugu obavlja stručne poslove iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva:

Izrađuje prijedloge gradskog proračuna, odluka o izvršavanju gradskog proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, prati ostvarenje proračuna i pripravlja analize i izvješća za potrebe izvršnog i predstavničkog tijela.

Vodi knjigovodstvo gradskog proračuna, vodi propisane financijske poslovne knjige i financijska izvješća.

Izrađuje nacrte akata kojima se uređuju gradski porezi i druge financijske obveze, razrezuje gradske poreze i ostale naknade koje su u djelokrugu Upravnog odjela financija, vodi poslove naplate prihoda gradskog proračuna i poduzima sve zakonske postupke iz svoje nadležnosti za njihovu pravodobnu naplatu.

Prati, planira i izvršava gradske kreditne obveze, vodi platne poslove temeljem uredno likvidiranih gradskih obveza.

Prati financijsko stanje Grada i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna, prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva te obavlja i druge poslove iz područja financija ako su oni u djelokrugu nadležnosti Grada.

Upravni odjel ima pečat opisan u članku 4. ove Odluke, s time što je kružno iznad grba puni naziv odjela: Upravni odjel financija.

Članak 13.

Upravni odjeli neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata za djelokrug poslova za koje su osnovani i u okviru svog samoupravnog djelokruga donose pojedinačno akte u svrhu izvršavanja općih akata predstavničkog i izvršnog tijela Grada Vinkovaca.

 

Članak 14.

Upravni odjeli se dijele na niže organizacijske jedinice: odsjeke, a ovi na odjeljke.

 

III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM ODJELIMA

 

Članak 15.

Radom upravnog odjela upravlja pročelnik.

Za pročelnika može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete i to:

Za pročelnika Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, VII/I stupanj stručne spreme - pravni fakultet, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

Za pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i mjesnu samoupravu, VII/I stupanj stručne spreme - pravni fakultet i 5 godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

Za pročelnika Upravnog odjela društvenih djelatnosti može biti izabrana osoba koja ima VII/I stupanj školske spreme društvenog ili tehničkog smjera, 5 godina iskustva u struci i položen stručni ispit.

Za pročelnika upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša može biti izabrana osoba koja ima VII/I stupanj stručne spreme, arhitektonski ili građevinski fakultet, 5 godina iskustva u struci i položen stručni ispit.

Za pročelnika Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada može biti izabrana osoba koja ima VII/I stupanj stručne spreme tehničkog, ekonomskog, ili društvenogusmjerenja, 5 godina iskustva u struci i položen stručni ispit.

Za pročelnika upravnog odjela gospodarstva može biti izabrana osoba koja ima VII/I stupanj školske spreme ekonomskog ili tehničkog usmjerenja, 5 godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

Pročelnik upravnog Odjela financija mora ispunjavati VII/I stupanj stručne spreme Ekonomski fakultet, odnosno visoku spremu ekonomskog smjera, 5 godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

 

Članak 16.

Pročelnike imenuje gradonačelnik na temelju javnog natječaja.

 

Članak 17.

Pročelnik upravnog odjela odgovoran je za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog odjela s kojim upravlja kao i za izvršavanje zadataka i poslova iz njegove nadležnosti.

 

Pročelnik upravnog odjela organizira obavljanje poslova, daje djelatnicima upute za obavljanje poslova, brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju djelatnika, brine se o funkcioniranju upravnog odjela te obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom.

 

Članak 18.

Pročelnik upravnog odjela dužan je izvješćivati izvršno i predstavničko tijelo o stanju u odgovarajućim upravnim područjima te o radu odjela s kojim upravlja.

Pročelnici upravnih odjela u obavljanju svojih poslova imaju pravo i dužnost utvrđenu zakonom i drugim propisom, te statutom.

Rad upravnih odjela usmjerava i usklađuje izvršno tijelo.

Izvršno tijelo odlučuje i o izuzeću pročelnika upravnih odjela od rješavanja odnosno od obustavljanja pojedinih radnji.

 

 

IV. UNUTARNJI USTROJ UPRAVNIH ODJELA

 

 

Članak 19.

Upravni odjeli općim aktom, kojeg donosi pročelnik u suglasnosti s proračunskim sredstvima, utvrđuju svoj unutarnji ustroj ovisno o opsegu i prirodi poslova na način kojim se osigurava njihovo efikasno, racionalno i pravovremeno izvršavanje, a prvenstveno pravovremeno ostvarivanje prava i dužnosti građana. Pročelnik koji procjeni da postoji potreba upošljavanja novih uposlenika dužan je donijeti prijedlog plana prijema u službu. Plan prijema u službu donosi gradonačelnik.

 

Članak 20.

Odsjekom rukovodi pomoćnik pročelnika upravnog odjela ili voditelj odsjeka, a odjeljkom rukovodi voditelj odjeljka.

Pomoćnika pročelnika, voditelja odsjeka i voditelja odjeljka postavlja pročelnik svojim rješenjem.

 

 

 

V. DJELATNICI U UPRAVNIM ODJELIMA

 

Članak 21.

Upravni odjeli primaju za rad djelatnike, službenike i namještenike, a na način i pod uvjetima propisanim zakonima i drugim propisima.

Djelatnik se može rasporediti samo na radno mjesto za koje ispunjava sve uvjete utvrđuje općim aktom upravnog odjela, donesenim na temelju ove Odluke i zakona.

 

Članak 22.

Djelatnici upravnih odjela imaju prava i dužnosti propisane zakonom i drugim propisima.

Za svoj rad djelatnici u upravnim odjelima odgovaraju u slučajevima i po postupku propisanom zakonom i drugim propisima te općim aktima.

 

VI. RADNO VRIJEME

Članak 23.

Početak i završetak radnog vremena u upravnim odjelima grada određuje izvršno tijelo svojim aktom.

 

VII. SREDSTVA ZA OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI

 

Članak 24.

Upravni odjeli ostvaruju sredstva osigurana proračunom grada za obavljanje njihove redovne djelatnosti ovisno o izvršenju zadataka i poslova koji su predviđeni programima aktivnosti.

 

VII. OSTALE ODREDBE

Članak 25.

Pročelnik vodi brigu o ostvarivanju javnosti rada upravnih odjela.

Podatke o radu i izvješće o pitanjima iz djelokruga upravnih odjela daju pročelnici upravnih odjela ili djelatnici koje oni za to ovlaste.

Članak 26.

Upravni odjeli dužni su razmotriti prijedloge i primjedbe građana, u svezi s njihovim radom i obavijestiti ih o poduzetim mjerama.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustroju upravnih odjela Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 18/07.).

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca, osim članka 16. koji stupa na snagu 17. svibnja 2009. godine.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Senko Bošnjak, dipl.oec., v.r.

Za točnost:

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zlatko Dovhanj, dipl. iur.