Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Osnove pravila mjesnih odbora

Osnove pravila mjesnih odbora

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 026-01/11-01/06

URBROJ: 2188/01-01-11-2

Vinkovci, 03. ožujka 2011. god.

 

            Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 21. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2011. god. temeljem članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 8/09.), odredbi Statuta koje određuju mjesnu samoupravu, te članka 33. i 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09.) donosi

 

OSNOVE PRAVILA MJESNIH ODBORA

 

I.                   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovim Osnovama pravila mjesnih odbora (u daljnjem tekstu. Osnove pravila) detaljnije se uređuju pitanja ustrojstva i rada mjesnih odbora kao oblika mjesne samouprave i to: tijela mjesnog odbora i njihov djelokrug i ovlasti, financiranje rada mjesnih odbora, osiguranje uvjeta za rad mjesnih odbora, nadzor nad radom tijela mjesnih odbora i druga pitanja od važnosti za rad mjesnih odbora.

 

Članak 2.

            Na području Grada Vinkovaca osnivaju se mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave, a radi neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Područje i sjedište mjesnog odbora utvrđuje se Statutom Grada Vinkovaca.

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

II. TIJELA, DJELOKRUG I OVLASTI MJESNOG ODBORA

 

Članak 3.

            Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 4.

            Vijeće mjesnog odbora broji devet (9) članova, koje biraju građani s područja mjesnog odbora, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

Mandat članova vijeća traje četiri (4) godine.

Na postupak izbora vijeća shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i odredbe Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Vinkovaca.

 

Članak 5.

            Vijeće mjesnog odbora bira tajnim glasovanjem predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća između članova vijeća na vrijeme od četiri (4) godine.

Za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika vijeća izabran je član vijeća koji dobije natpolovičnu većinu svih članova vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 6.

            Vijeće mjesnog odbora može izglasati nepovjerenje predsjedniku vijeća.

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku mora biti obrazložen. Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja može dati član vijeća, najmanje trideset (30) birača s područja mjesnog odbora, gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Vinkovaca.

O prijedlogu se može glasovati javno ili, ako to vijeće odluči većinom glasova članova vijeća, tajno.

Prijedlog je prihvaćen ako se za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku vijeća izjasni natpolovična većina članova vijeća.

 

Članak 7.

            Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovaran vijeću mjesnog odbora odnosno gradonačelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga Grada.

Predsjednik organizira rad vijeća, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama.

Sjednice vijeća saziva predsjednik na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazivati na osnovi zahtjeva gradonačelnika ili 1/3 članova vijeća.

O radu na sjednici vijeća vodi se zapisnik.

Predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik vijeća.

Predsjednik vijeća dužnost obnaša volonterski.

 

Članak 8.

            Vijeće mjesnog odbora utvrđuje program rada kojim se određuju zadaci mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan ako ima žiro-račun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom i općim aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Program rada i poslovnik donosi se natpolovičnom većinom svih članova vijeća mjesnog odbora.

Ostale odluke ili zaključke vijeća mjesnog odbora donosi se većinom glasova nazočnih članova.

Poslovnikom o radu vijeća mjesnog odbora podrobnije se uređuje organiziranje rada vijeća i radnih tijela vijeća.

Članak 9.

            Programom rada utvrđuju se zadaci, osobito u pogledu:

-          vođenja skrbi o uređenju područja,

-          poboljšanja kvalitete stanovanja,

-          potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture,

-          potreba stanovnika u djelokrugu brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju,

-          zaštite okoliša,

-          socijalne skrbi stanovnika,

-          osiguranja potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i športu.

Program rada se donosi najkasnije do 01. listopada tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu.

Program iz prethodnog stavka dostavlja se Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu.

 

Članak 10.

            Vijeće mjesnog odbora radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Članak 11.

O raspravi na zboru građana vodi se zapisnik koji se dostavlja Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu.

 

Članak 12.

            Vijeće mjesnog odbora može osnovati stalna ili povremena radna tijela.

Radna tijela osnivaju se odlukom kojom se utvrđuje njihov sastav i djelokrug.

U radnim tijelima razmatraju se pojedina pitanja o kojima se raspravlja ili odlučuje u vijeću mjesnog odbora.

U radnim tijelima razmatraju se mišljenja, primjedbe, prijedlozi i poticaji koji se odnose na donošenje odluka i zaključaka vijeća mjesnog odbora ili koja su od utjecaja na život i rad građana.

Članak 13.

            Predsjednik radnog tijela organizira rad tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

 

III. FINANCIRANJE I OSIGURAVANJE UVJETA ZA RAD MJESNIH ODBORA

 

Članak 14.

            Financijska sredstva za rad i obavljanje aktivnosti mjesnih odbora osiguravaju se u proračunu Grada.

Članak 15.

            Prostori mjesnih odbora koriste se za potrebe mjesne samouprave, te udruga i drugih potreba građana, s naknadom ili bez naknade, uz mišljenje Vijeća mjesnog odbora, a odluku donosi gradonačelnik i Odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu.

Članak 16.

            Poslove u uredu mjesnog odbora obavljaju referenti za mjesnu samoupravu, sukladno opisu poslova tog radnog mjesta, koji su ujedno tajnici vijeća mjesnih odbora.

 

IV. NADZOR I ZAŠTITA MJESNE SAMOUPRAVE

 

Članak 17.

            Nadzor nad zakonitosti rada mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.

Gradonačelnik će raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši statut grada ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODBREDBE

 

Članak 18.

            Osnove Pravila mjesnog odbora dostavljaju se vijeću mjesnog odbora.

            Nakon konstituiranja vijeća mjesnog odbora, isto je dužno donijeti Pravila mjesnog odbora za svoj mjesni odbor, te usvojena dostaviti gradonačelniku.

            Izmjene i dopune Pravila mjesnog odbora mogu se donositi na prijedlog vijeća mjesnog odbora ili gradonačelnika.

 

Članak 19.

            Danom stupanja na snagu ovih Osnova pravila prestaju važiti Osnove pravila mjesnog odbora (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 3/94. i 8/01.).

 

Članak 20.

            Ove Osnove pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Senko Bošnjak, dipl.oec., v.r.

Za točnost:

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zlatko Dovhanj, dipl. iur.