Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Odluka o prodaji gradskih stanova

Odluka o prodaji gradskih stanova

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 370-03/04-01/60

Ur. broj: 2188/01-01-04-2

Vinkovci, 07. prosinca 2004. god.

 

 

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 28. sjednici održanoj dana 07. prosinca 2004. god., temeljem članka 51. Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 10/01. – pročišćeni tekst i 6/03.) i članka 30. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 10/01. – pročišćeni tekst) donosi

 

 

O D L U K U

o prodaji gradskih stanova

 

I OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način prodaje gradskih stanova kao i prostorija u vlasništvu Grada Vinkovaca koje se po posebnom zakonu ne smatraju stanovima, ako prema posebnim propisima mogu biti u prometu (nastavno: gradski stanovi), kao i način određivanja prodajne cijene te namjena sredstava od prodanih stanova.

 

II PREDMET PRODAJE

 

Članak 2.

            Predmet prodaje po ovoj Odluci su stanovi u vlasništvu Grada Vinkovaca:

-          na kojima postoji zaštićeni najamni odnos prema članku 30. Zakona o najmu stanova (“Narodne novine” br. 91/96.. 48/98. i 66/98.) temeljem zaključenog Ugovora o najmu ili drugog valjanog akta o stjecanju statusa zaštićenog najmoprimca,

-          na kojima je uspostavljen najamni odnos temeljem dodjele od strane nadležnog gradskog povjerenstva ili Gradskog poglavarstva zaključenog ugovora o najmu ili drugog valjanog pravnog akta o stjecanju statusa najmoprimca,

-          slobodni od osoba i stvari.

 

Članak 3.

            Odredbe ove Odluke ne odnose se na stanove:

-          koji su predmet povrata prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (“Narodne novine” br. 92/96., 39/99., 42/99., 43/00., 131/00., 27/01., 65/01., 118/01., 80/02. i 81/02.),

-          koje je Gradsko poglavarstvo izuzelo od prodaje.

 

Članak 4.

            Da li pojedini stan može biti predmetom prodaje prema ovoj Odluci, utvrđuje Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu samoupravu, na temelju popisa stanova sačinjenog sukladno Zakonu o najmu stanova i stanju u zemljišnoj knjizi te vodeći računa o iskazanom interesu najmoprimca iznesenom u pisanoj ponudi za kupovinu toga stana.

 

Članak 5.

            Upravni odjel iz članka 4. provest će po posebnoj odluci Poglavarstva, prethodni postupak oko prodaje stanova zaštićenim najmoprimcima pod uvjetima i na način propisan u članku 44. Zakona o najmu stanova.

 

III UVJETI I NAČIN PRODAJE

 

Članak 6.

            Gradski stanovi prodaju se na temelju javnog natječaja i po tržišnoj cijeni. Odluku o tome koji se stanovi prodaju kao i odluku o raspisivanju natječaja donosi Poglavarstvo.

            Natječaj se objavljuje u lokalnom glasilu i na oglasnoj ploči.

            Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 7.

            Poglavarstvo utvrđuje listu i početnu prodajnu cijenu gradskih stanova koji će se prodavati putem natječaja.

            Javni natječaj se provodi sustavom zatvorenih ponuda.

 

Članak 8.

            Natječaj sadrži:

-          adresu i opis gradskog stana koji se prodaje,

-          početnu prodajnu cijenu,

-          tko može biti sudionik natječaja,

-          iznos i način plaćanja jamčevine,

-          rok i način plaćanja prodajne cijene,

-          mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

-          odredbu o namirenju obveza prema Gradu,

-          odredbu da se nepotpuna i nepravodobna ponuda neće razmatrati,

-          odredbe o pravu prigovora,

-          odredbu o pravu prvokupa, uz uvjet prihvaćanja najpovoljnije ponude,

-          odredbu o pravu trenutnog najmoprimca na naknadu koja odgovara iznosu neamortiziranih dosadašnjih ulaganja u stan, koja do tada nisu priznata, uz predočenje dokaza,

-          odredbu da novi vlasnik preuzima sva prava i obveze prema dosadašnjem najmoprimcu koja proizlaze iz zaključenog ugovora o najmu stana,

-          odredbu o gubitku prava na povrat jamčevine.

 

Članak 9.

            Jamčevina se utvrđuje u postotku od 5% od početne cijene stana.

            Rok za dostavljanje ponuda je najmanje 15 dana od dana objave natječaja.

            Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem pisarnice s naznakom: “Ponuda za natječaj – kupnja gradskog stana – ne otvaraj.”

            Pravne osobe trebaju priložiti izvod iz sudskog registra, a fizičke domovnicu (presliku).

            Ponudi treba priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini, odnosno dokaz o statusu najmoprimca za stan koji je predmet natječaja te da uredno plaća najamninu.

 

Članak 10.

            Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za prodaju gradskih stanova, (nastavno: Povjerenstvo) koji se sastoji od predsjednika i četiri člana, a imenuje ga Poglavarstvo.

            Povjerenstvo otvara ponude, a nakon otvaranja svake zapisnički utvrđuje njihov sadržaj, potpunost i pravodobnost ponude te jesu li u skladu s uvjetima natječaja.

            Povjerenstvo utvrđuje najbolje ponuditelje te predlaže Poglavarstvu donošenje odluke o najpovoljnijim ponuditeljima.

 

Članak 11.

            Poglavarstvo donosi Odluku o najpovoljnijim ponuditeljima i ista se dostavlja svima podnositeljima natječaja.

            Ponuditelji se također obavještavaju da mogu izvršiti uvid u zapisnik povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Poglavarstva u roku 8 dana od primitka obavijesti.

            Odluka Poglavarstva po prigovoru dostavlja se svim natjecateljima koji su se natjecali za konkretan stan.

 

Članak 12.

            Osnovica za izračun početne prodajne cijene stana izračunava se po propisanoj metodologiji za otkup stana po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (“Narodne novine” br. 43/92. – pročišćeni tekst, 69/92., 25/93., 26/93., 48/93., 2/94., 44/94., 47/94., 58/95., 11/96., 11/97., 68/98., 96/99., 120/00., 94/01. i 78/02.) i glasi:

Cs=Cg+Pp

pri čemu je

Cs – cijena stana

Cg – građevinska vrijednost stana i pripadajući dio vrijednosti zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

Pp – položajna pogodnost.

            Vrijednosti za Cs, Cg i Pp računaju se prema Uredbi o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (“Narodne novine” br. 35/92., 72/93. i 83/93.).

 

Članak 13.

            Početna prodajna cijena (Cpp) za stanove u zaštićenom najmu izračunava se kao dio cijene stana iz prethodnog članka, i to:

Cpp=Csx70

   100

            dok za ostale stanove početna cijena se određuje vrijednošću stana utvrđenoj po metodologiji iz članka 12.

Ukoliko nije moguće utvrditi cijenu stana na opisani način, ista će se utvrditi po ovlaštenom vještaku, kojeg odredi Gradsko poglavarstvo.

Za stanove u kojima je dosadašnji najmoprimac vlastitim sredstvima izvršio ulaganja, uz suglasnost vlasnika, a nisu mu obračunata kao naknada ili obračunata kroz najamninu, stručno Povjerenstvo koje imenuje Poglavarstvo utvrdit će iznos neamortiziranih ulaganja najmoprimca u stan.

Iznos utvrđen na prethodni način dužan je dosadašnjem najmoprimcu (koji nije prošao na natječaju) platiti novi vlasnik stana ili će mu za taj iznos biti umanjena ugovorna cijena stana, ako je on kupac stana.

Za ulaganja koja je najmoprimac izveo bez suglasnosti vlasnika, ne pripada mu naknada.

 

Članak 14.

            Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu cijenu.

            Ponuđena cijena mora biti izražena iznosom u kunama.

 

IV PRAVO PRVOKUPA

 

Članak 15.

            Najmoprimac stana koji je predmet natječaja ima pravo prvokupa, uz uvjet da je sudionik natječaja i da prihvaća najvišu ponuđenu cijenu.

            Prethodno je Grad dužan dostaviti takvom najmoprimcu obavijest da ima namjeru prodati stan, uz navođenje uvjeta prodaje, te ga pozvati da se može javiti na natječaj.

 

Članak 16.

            Ako Grad Vinkovci proda stan, a najmoprimcu se ne dostavi obavijest iz članka 15. stavak 2.  ove Odluke, najmoprimac može putem suda zahtijevati da se prodaja poništi i da mu Grad Vinkovci pod istim uvjetima proda taj stan.

 

Članak 17.

            U roku 15 dana od dana utvrđivanja najpovoljnije ponude, Povjerenstvo će pismeno priopćiti najmoprimcu cijenu i uvjete iz najpovoljnije ponude, uz poziv da se u daljnjem roku od 15 dana izjasni o tome da li prihvaća ponuđenu cijenu i uvjete prodaje.

            Ako najmoprimac izjavi da ponudu prihvaća, s njim će se sklopiti ugovor o prodaji po uvjetima i cijeni iz najpovoljnije ponude u roku od 15 dana od dana izjašnjenja.

            Ako se najmoprimac ne izjasni u roku iz prethodnog stavka ili izjavi da ne prihvaća ponudu, ugovor će se sklopiti s najpovoljnijem ponuditeljem u roku od 15 dana od dana obavijesti da je najpovoljniji ponuditelj.

 

 

V   UGOVOR O PRODAJI STANA

 

 

Članak 18.

            Ugovor o prodaji stana sadrži:

a)      puni naziv i adresu prodavatelja i kupca,

b)      adresu i opis stana koji se prodaje,

c)      navod da se uz stan kao posebni dio zgrade, zajedničke dijelove i uređaje zgrade kupuje i pripadajući dio zemljišta,

d)     ugovornu prodajnu cijenu te rok do kojeg se mora platiti u Proračun Grada,

e)      klauzulu kojom se kupcu dozvoljava upis prava vlasništva u zemljišne knjige tek nakon uplate,

f)       odredbu da troškove vezane za kupnju stana i prijenos vlasništva snosi kupac,

g)      odredbu da u slučaju spora po Ugovoru odlučuje sud u Vinkovcima,

h)      oznake urudžbenog broja i datuma zaključaka Poglavarstva temeljem kojih je proveden postupak prodaje predmetnog stana.

 

 

Članak 19.

            Ugovornu prodajnu cijenu stana kupac je dužan platiti u roku najkasnije 60 dana od potpisa ugovora.

            Kupac će se moći upisati u zemljišne knjige kao vlasnik temeljem ugovora nakon što predoči dokaz da je cjelokupna ugovorna cijena uplaćena.

 

 

Članak 20.

            Ugovorna cijena stana plaća se u cjelokupnom iznosu, a izuzetno, Gradsko poglavarstvo može odobriti plaćanje u nekoliko rata, ako za to postoje razlozi, u kojem slučaju takav kupac stana plaća odgovarajuću kamatu.

 

Članak 21.

            Sve troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

 

Članak 22.

            Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora po pozivu, smatrat će se da je odustao te gubi pravo na povrat jamčevine.

 

VI PRAVA NAJMOPRIMCA NA KUPLJENOM STANU

 

Članak 23.

            Kupnjom stana od strane najpovoljnijeg ponuditelja ne mogu se mijenjati stečena prava i obveze najmoprimca koje je isti stekao temeljem valjanog pravnog akta, prije promjene vlasništva stana.

 

VII SREDSTVA OSTVARENA PRODAJOM STANOVA

 

Članak 24.

            Sredstva ostvarena prodajom stanova koriste se za kupnju ili gradnju novih stanova, te druge obveze povezane sa stanovima.

 

Članak 25.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Nada Gagro, dipl. iur., v.r.

Za točnost:

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zlatko Dovhanj, dipl. iur.