Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Vinkovaca

Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Vinkovaca

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 013-01/11-01/01

URBROJ: 2188/01-01-11-2

Vinkovci, 03. ožujka 2011. god.

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 21. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2011. god. temeljem članka 61. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.-pročišćeni tekst i 109/07.), članka 26. i 88. stavak 4. Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 8/09.), te članka 33. i 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09.) donosi

O D L U K U

O PROVEDBI IZBORA U MJESNIM ODBORIMA GRADA VINKOVACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje izbor članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na području Grada Vinkovaca, postupak kandidiranja, tijela za provedbu izbora i njihove ovlasti, glasovanje i utvrđivanje rezultata izbora, troškovi izbora, zaštita izbornog prava i druga pitanja u svezi provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Članak 2.

Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života, koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori, temeljem općeg biračkog prava, na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Za člana vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života, koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Za svako od vijeća mjesnih odbora na području grada Vinkovaca bira se devet (9) članova, što je određeno Statutom Grada Vinkovaca.

Članak 3.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4 godine, a prava i dužnosti započinju im danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje do objave odluke Gradonačelnika Grada Vinkovaca o raspisivanju izbora ili do objave odluke Gradonačelnika o raspuštanju vijeća mjesnog odbora u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.

Član vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.

Ukoliko je mandat članovima vijeća prestao uslijed raspuštanja vijeća, prijevremeni se izbori imaju održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja vijeća.

Članak 4.

Redovni izbori održavaju se svake četvrte godine.

Izbore za vijeće raspisuje Gradonačelnik Grada Vinkovaca, posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum izbora.

Izbori se raspisuju najkasnije 30 dana prije isteka mandata, odnosno 60 dana od dana raspuštanja vijeća.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati i održati prijevremeni izbori.

Članak 5.

Član vijeća ne može istovremeno biti vijećnik Gradskog vijeća Grada Vinkovaca, gradonačelnik, te zamjenik gradonačelnika.

Član vijeća ne može istovremeno biti niti član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Grada, te ravnatelj ustanove kojoj je Grad osnivač.

Ukoliko se osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti kandidira za člana vijeća i bude izabrana, dužna se pri konstituiranju vijeća izjasniti o tome prihvaća li dužnost člana vijeća mjesnog odbora ili nastavlja s obavljanjem nespojive dužnosti, u kojem slučaju joj mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik.

Članak 6.

Članovi vijeća mjesnog odbora imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Članu vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama ove Odluke smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik.

Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.

Člana vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća kojem je prestao mandat.

Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi nositelj liste.

Član vijeća koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je u roku 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika vijeća mjesnog odbora.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti u vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti.

Mirovanje mandata člana vijeća prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 7.

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima;

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora danom odjave prebivališta

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest (6) mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka,

- smrću.

II. KANDIDIRANJE

Članak 8.

Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke u Republici Hrvatskoj i birači.

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom na temelju statuta.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o ravnopravnosti spolova.

Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća.

Članak 9.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost liste dužni su prikupiti 30 potpisa.

Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.

Potpisi birača prikupljaju se na obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja.

Članak 10.

Prijedlozi lista moraju biti zaprimljeni u Povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila.

Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je „Nezavisna lista Mjesnog odbora“(naziv mjesnog odbora)“.

Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Članak 11.

U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena svakog od kandidata na listi, nacionalnost, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja. Uz prijedlog liste dostavlja se očitovanje svakog od kandidata na listi o prihvaćanju kandidature. Očitovanje mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili od nadležnog izbornog povjerenstva utvrđenog ovom Odlukom.

U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz stavka 1. ovog članka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od onog broja članova vijeća koliko ih se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova koji se biraju u to vijeće.

Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo će se ime izbrisati sa liste, a lista će se smatrati potpunom.

Članak 12.

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora sastavit će i objaviti u prostorijama mjesnih odbora za čije se vijeće provode izbori, te u lokalnim glasilima sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

Članak 13.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno koalicije koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

Članak 14.

Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

Članak 15.

Na dan koji prethodi danu održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta u 19 sati, zabranjena je svaka izborna promidžba i svako objavljivanje privremenih rezultata ili njihovih procjena.

III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 16.

Broj članova vijeća koji se bira je 9 (devet), što je utvrđeno Statutom Grada Vinkovaca.

Članak 17.

Broj članova vijeća koji će biti izabrani sa svake kandidacijske liste mjesnog mjesnog odbora utvrđuje se na slijedeći način:

- ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli se s brojem 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu je zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste. Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću koliko puta ukupni broj njenih dobivenih glasova sadrži zajednički djelitelj.

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije liste ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 18.

Tijela za provedbu izbora su:

- Gradsko izborno povjerenstvo,

- Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora,

- birački odbori.

Članak 19.

Gradsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.

Stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici. Stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva imenuje Gradsko vijeće iz redova stručnih djelatnika koji ne smiju biti članovi političkih stranaka.

Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.

Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi lista za izbor članova vijeća, a čine ga dva predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka, odnosno koalicije, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca, te njihovi zamjenici.

Ako se ne postigne dogovor o dva predstavnika političkih stranaka i njihovim zamjenicima, njihov se izbor obavlja kockom između predloženih kandidata pred Komisijom za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća.

Članak 20.

Gradsko izborno povjerenstvo:

- imenuje članove Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora,

- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,

- daje obvezne upute i nadzire rad Povjerenstva,

- utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja,

- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature,

- rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća,

- odlučuje o troškovima izbora,

- obavlja i druge poslove u skladu s zakonom i ovom Odlukom.

Članak 21.

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora ima stalni i prošireni sastav.

Stalni sastav Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora čine predsjednik, dva člana, te njihovi zamjenici. Stalni sastav Povjerenstva imenuje Gradsko izborno povjerenstvo.

Članovi stalnog sastava Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora ne smiju biti članovi političkih stranaka.

Predsjednik Povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.

Prošireni sastav Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora određuje se po prihvaćanju i objavi lista za izbor članova vijeća, a čine ga jedan predstavnik većinske političke stranke, odnosno koalicije i jedan dogovorno predloženi predstavnik oporbenih stranaka, odnosno koalicije, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca, te njihovi zamjenici.

Ako se ne postigne dogovor o jednom predstavnku političkih stranaka i njegovom zamjeniku, njegov se izbor obavlja kockom između predloženih kandidata, pred Gradskim izbornim povjerenstvom.

Imenovani sastav Povjerenstva jedinstveno provodi izbore za sve mjesne odbore na području Grada Vinkovaca.

Članak 22.

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora

- brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća,

- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature,

- imenuju članove biračkih odbora,

- određuje biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje

- nadzire rad biračkih odbora

- nadzire pravilnost izborne promidžbe,

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima

- objavljuje rezultate izbora u lokalnim glasilima

- obavlja i druge poslove radi provedbe izbora.

Članak 23.

Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe

glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici. Po jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i zamjenika određuju oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnog odbora najkasnije 8 dana prije održavanja izbora. U protivnom, izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora imenovat će predsjednika, članove i njihove zamjenike najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora.

Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na listi za članove vijeća.

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću pred Povjerenstvom za izbor članova vijeća mjesnih odbora.

V. PROVEDBA IZBORA

Članak 24.

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnih odbora Grada Vinkovaca.

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora objavit će u lokalnim glasilima i oglasnim pločama mjesnih odbora koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije osam dana prije izbora.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za vijeće mjesnog odbora za koje se glasuje.

Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

Članak 25.

Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora kao i nevladine udruge, te međunarodne organizacije imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika izbornog tijela čiji je rad promatrao.

Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje, te u zapisnik Povjerenstva stavljati svoje primjedbe.

Gradsko izborno povjerenstvo će obvezatnim uputama podrobnije utvrditi prava i dužnosti promatrača te način praćenja provedbe izbora.

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 26.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

Glasački listić se tiska pod neposrednim nadzorom Gradskog izbornog povjerenstva.

Članak 27.

Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži:

- naziv liste

- ime i prezime nositelja liste

- serijski broj

Kandidacijske liste navode se u glasačkom listiću onim redom kojim su navedeni na zbirnoj listi kandidacijskih lista mjesnog odbora.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 28.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva

kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 29.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

- nepopunjeni glasački listić,

- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,

- listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 30.

Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.

Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u devetnaest sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njegovi zamjenici.

Članak 31.

Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja, te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih da napusti biračko mjesto.

Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije. Službene osobe policije od koji je zatražena pomoć, iznimno od stavka 1. ovog članka mogu nositi oružje.

Članak 32.

Prije no što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član utvrđuje identitet birača na temelju važeće osobne iskaznice ili putovnice i provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan.

Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju u toj izbornoj jedinici.

Potvrdu iz stavka 2. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.

Članak 33.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.

Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 34.

Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.

Nakon toga birački odbor utvrđ|uje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

Ako se prilikom glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje se novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana.

U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat na tom biračkom mjestu utvrđuje se u roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

Članak 35.

Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu u zapisnik upisuje broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača, koliko je birača pristupilo prema popisu, a koliko uz potvrdu, koliko je ukupno birača glasovalo, koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, te koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim.

Primjedbe na zapisnik mogu dati svi članovi biračkog odbora i zamjenici članova.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.

Članak 36.

Rezultate glasovanja u svakom pojedinačnom mjesnom odboru utvrđuje Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora, na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima toga mjesnog odbora i u zapisnik upisuje broj birača upisanih u popis birača, odnosno izvadak iz popisa birača mjesnog odbora, broj glasalih, broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim, broj glasova koje je dobila na području mjesnog odbora svaka kandidacijska lista, te imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća mjesnog odbora.

Svaki član Povjerenstva, kao i zamjenik mogu staviti primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Članak 37.

Kad Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća odmah će objaviti:

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,

- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

- broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista, te

- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća mjesnih odbora.

VII. TROŠKOVI ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 38.

Sredstva za provedbu izbora za članove vijeća osiguravaju se u Proračunu Grada Vinkovaca.

O načinu korištenja sredstava iz prethodnog stavka ovog članka odlučuje Gradsko izborno povjerenstvo.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 39.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti politička stranka koja je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu, kao i nositelji nezavisnih lista.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor se smatra pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.

Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljima prigovora.

Nositelj nezavisnih lista prigovor podnose osobno.

Prigovor se podnosi Gradskom izbornom povjerenstvu u roku 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja za koju se ističe prigovor.

Gradsko izborno povjerenstvo će donijeti rješenje u roku 48 sati od dana dostave prigovora, odnosno od dana kada je dostavljen izborni materijal na koji se prigovor odnosi.

Članak 40.

Ako Gradsko izborno povjerenstvo rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osiguravati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultate izbora, Gradsko izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 41.

Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo žalbe Komisiji za statut i poslovnik Gradskog vijeća.

Žalba iz prethodnog stavka podnosi se Komisiji za statut i poslovnik Gradskog vijeća u roku od 48 sati, računajući od dana kad je primljeno pobijeno rješenje.

Žalba se podnosi putem Gradskog izbornog povjerenstva.

Komisija za statut i poslovnik Gradskog vijeća dužna je donijeti odluku o žalbi u roku 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 42.

Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom i Zakonom.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODBREDBE

Članak 43.

Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuće sjednice vijeća saziva gradonačelnik Grada Vinkovaca ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji član.

Članak 44.

U pitanjima koja nisu propisana ovom Odlukom, a koja se odnose na provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.-pročišćeni tekst i 109/07.).

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 2/03.-pročišćeni tekst).

Članak 46.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Senko Bošnjak, dipl.oec., v.r.

Za točnost:

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zlatko Dovhanj, dipl. iur.