Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Legalizacija 2011

Ponedeljak, 05.11.2012

10 koraka do legalizacije objekta

10 koraka do legalizacije objekta Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 90/11.), koji je stupio na snagu 10. 08. 2011. godine (u daljnjem tekstu: Zakon), omogućeno je vlasnicima/investitorima zgrada izgrađenih bez akata kojima se odobrava građenje, odnosno protivno tim aktima, da ishođenjem rješenja o izvedenom stanju kod nadležnog tijela takve zgrade ozakone (legaliziraju).

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci
tel: 032/493-322, fax: : 032/493-312, www.vinkovci.hr

KLASA: 361-01/11-01/85
URBROJ: 2188/01-10-11-1
Vinkovci, 27. prosinca 2011.

Temeljem članka 28. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ , broj 90/11.), upućuje se
JAVNI POZIV
ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
na području Vinkovaca

          Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 90/11.), koji je stupio na snagu 10. 08. 2011. godine (u daljnjem tekstu: Zakon), omogućeno je vlasnicima/investitorima zgrada izgrađenih bez akata kojima se odobrava građenje, odnosno protivno tim aktima, da ishođenjem rješenja o izvedenom stanju kod nadležnog tijela takve zgrade ozakone (legaliziraju).

          Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu navedenog Zakona smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, koja je evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave, izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. 06. 2011. godine, ako su do tog dana izvedeni:

          -svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili
          -svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i 
          stropovi) s ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u 
          skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona i ako njezino ozakonjenje 
          nije isključeno člankom 5. Zakona.

          Slijedom izloženog pozivamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
          Za područje Vinkovaca zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 32 100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, najkasnije do 31. 12. 2012. godine i po proteku tog roka se ne može više podnijeti.

          Sadržaj zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju kao i cjelokupni postupak izdavanja tog akta određen je Zakonom (članak 8. Zakona).
Informacije: tel: 032/493-322, fax: 032/493-312, www.vinkovci.hr.
Pročelnica:
mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh.

Dokumenti potrebni za legalizaciju:

1.  Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada na području Vinkovaca
2.  Obrazac zahtjeva za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju
3.  Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, NN 90/11. - Opće informacije
4.  10 koraka do legalizacije
5.  Naputak za izradu arhitektonske snimke izvedenog stanja prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/2011.)
6.  Popis ulica
7.  Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi u Vinkovcima
8.  Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone u Vinkovcima
9.  Nacionalna klasifikacija NN 58-07
10. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
11. Uredba - obračun kriteriji
12. Položajne zone u Vinkovcima
13. Izvješće o legalizaciji 2007-2011
14. Obrazloženje legalizacije - etaže
15. Obrazloženje uz prijedlog odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone u Vinkovcima
16. Analiza postupanja općina i gradova u sprječavanju nelegalne gradnje
17. Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama u Vinkovcima